« اطلاعيه »

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران به منظور تسهيل روند صدور گواهي مبدا در نظر دارد، از طريق سامانه الکترونيکي، نسبت به صدور اين گواهي اقدام کند. نظر به اينکه از ابتدای سال 1394، درخواست حضوري صدور گواهي مبدا، مورد پذيرش واقع نخواهد شد، کليه شرکت ها به ناچار ملزم به ارسال درخواست الکترونيکي از طريق سامانه مذکور خواهند بود. همچنين فايل راهنماي استفاده از کارتابل هوشمند بازرگان (سامانه يکپارچه گواهي مبدا) از طريق لينک زير قابل دريافت است.