اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و سنگاپور

رئیس: آقای امیر هوشنگ بیرشک

نائب رئیس:علی سلیمانی تنورلوئی

اعضاء:تور دشتبان، یاشا پاک گوهر، محمود بنی احمدی، محمود شکیباپور،
علی فاضلی، قاسم روزبه، علی محستی نژاد، حمدرضا فرشچیان، محمدصادق
نوری، علی هوشمندیمنش، حمید مختاری 

دبیر: نیلوفر اسدی

تلفن:  85732376