اتاق هاي مشترک - ايران و ويتنام

رئیس:

آقاي مصطفي موسوي


نواب رئيس:

سيد رضا زيتون نژاد، حميد سيل سپور


اعضاء هیئت رئیسه
: داود صديق نوري، امير خلفي 

تلفن:88381346

فکس: 86381346

وبسایت: www.iv-cc.ir

ایمیل : info@iv-cc.ir 

آدرس: خیابان مفتح - پایین تر از میدان هفت تیر - کوچه افشار - پلاک 8 - طبقه سوم