اتاق هاي مشترک - کمیته مشترک ایران و فنلاند

رئیس:آقای غالمحسینجمیلی

نائب رئیس: محسن مخبری
اعضا: محمد حسن نوروزی، عبداله ترابی، مسعود علی پور، رامین جعفری،
محمد مهدی رحیمی یگانه، محمود چقاجردی، صمد شایان، خالید قادری
قزقپان، روزبه مظفری، احمد مهدوی 

نماینده اتاق:مریم بهروزی 

تلفن:85732367