اتاق هاي مشترک - کمیته مشترک ایران و آفریقای جنوبی

رئیس:آقای بابک هدایتی

نائب رئیس: حامد خلیلی
اعضاء: ابراهیم صحت، اسعد عزیزی، هرمز اخوان، سید محمد هاشمی مقدم،
بابک باباجان زاده زواردهی، مجتبی شهرام یار، حمیدرضا علیپور مشکاتی،
علیرضا روح افزا، مریم سلطانی، خسروبیاتیان 

نماینده اتاق: بیتا خسروجردی

تلفن:85732396