اتاق هاي مشترک - کمیته مشترک ایران و رومانی

رئیس:آقای سید محسن ضوئی

نائب رئیس: سید محسن میرصدری
اعضاء:محمدرضا مدرس خیابانی، حمیدرضا دالوری، بیژن کسائیان، حمیدرضا
خلیلی، احمد دهقان، هومن جباری، امیر مراد علیان، عباس کسائیان، امیر
مهاجر، حمیدرضا یعقوبی، محمود لاهوتیان 

نماینده اتاق:مریم بهروزی 

تلفن: 85732367