اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ارمنستان

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

هرویک باریجانیان

نائب رئیس اول

آقای هاملت یاری جانیان

 

 

نائب رئیس دوم

آقای ناربه نظریان

 

 

خرانه دار

هنریک قنبریانس

دبیرکل

 

 

 

عضو هیات مدیره

آقای ادیک ورطانی

 

 

عضو هیات مدیره

آقای زهیر خدابخشنده

 

 

عضو هیات مدیره

هرویک یاری جانیان

 

آدرس: تهران-خ استاد مطهری-بعد از دریای نور-شماره235  

تلفن: 9-88514750 (021)

فکس: 88730737(021)

پست الکترونیکی:info@iranarmeniacc.org

نشانی اینترنتی: http://iranarmeniacc.org