اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ایتالیا

اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره

احمد پورفلاح

رئیس عالی شورای رؤسا

محمد مهدی بهکیش

نائب رئیس

محمدمهدی رئیس زاده

نائب رئیس

ایدو پیکیونی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

محمد رضا بهرامن

عضو هیات مدیره

هما سادات گوشه

عضو هیات مدیره

حسین محمدی

عضو هیات مدیره

 

دبیر کل

لیدا شهابی

 

آدرس: تهران-خ مطهری-خ کوه نور-خ هفتم-پلاک 1 -طبقه4-واحد 43 -

تلفن:  88750086

فکس :  88752733

پست الکترونیکی :  iranitalia@iiccim.org

نشانی اینترنتی : www.iiccim.ir