اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کانادا

 رئیس:

 علاء الدین میرمحمد صادقی

 

نائب رئیس :

آقای فریبرز حقیقی طلب

 

نائب رئیس :

شاهین شیثی

 

خزانه دار:

محسن خلیلی عراقی

 

اعضا هیات رئیسه :

علیرضا ناظم الرعایایی
 
موسی احمدزاده

ایرج حسابی
 
 
دبیرکل: بهاره گلچین

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175- ساختمان شمالی

تلفن: 88810616(021)

فکس: 88309048(021)

نشانی اینترنتی: www.iran-canada.biz