اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و روسیه

رئیس:

هادي تيزهوش تابان

نائب رئیس اول:

غلامرضا عشریه

 نائب رئیس دوم:

کامبیز میرکریمی

خزانه دار:

روشنعلی یکتای قرابائی

 

اعضا هیات مدیره:

عبدا... مهاجر دارابی

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175 - ساختمان شمالی

تلفن:   88848010(021) داخلی 276

تلفن اتاق ايران: 85732222 (داخلی 1276) 

فکس: 88345817(021)

پست الکترونیکی: info@irjcc.ir

نشانی اینترنتی: http://irjcc.ir/fa