اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و استرالیا

رئیس:

حمید رضا مناقبی

 

نایب رئیس اول:

محمد حسن دیده ور

 

نایب رئیس دوم:

علیرضا شمس فرد

 

خزانه دار:

جلال الدین مقصودی

 

 

دبیر کل:

پدیده جان دوست

 

 

اعضا هیات مدیره:

جواد معتمد نیا

مرجان هوشیار

رقیه حاتمی پور

 

 

آدرس: تهران- خیابان طالقاتی- نبش خیابان شهید موسوی - شماره 175 - طبقه اول

تلفن: 88839626(021)

فکس: 88810528(021)

پست الکترونیکی: info@iraucc.com

نشانی اینترنتی: iraucc.com