اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و استرالیا

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

حمید رضا مناقبی

نایب رئیس اول

محمد حسن دیده ور

نایب رئیس دوم

جواد معتمد نیا

خزانه دار

جلال الدین مقصودی

دبیر

پدیده جان دوست

 

 

عضو هیات مدیره

موسی احمد زاده

عضو هیات مدیره

یعقوب استیلاف

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-ساختمان شمالی اتاق ایران - شماره 175 

تلفن: 88839626(021)

فکس: 88810528(021)

پست الکترونیکی: info@iraucc.com

نشانی اینترنتی: iraucc.com