اتاق هاي مشترک - اتاق اکو

  

اعضای هیات مدیره

رئیس

علي نقي سيد خاموشي 

نائب رئیس اول

احمد اصغری  

نائب رئیس دوم

علاء ميرمحمد صادقي  

خزانه دار

محمد رضا كتابي

دبیر

حسن شهرياري

عضو هیات مدیره

سيد حسين سليمي

عضو هیات مدیره

حسین عزتی

 

آدرس: تهران-خیابان طالقانی-نبش فرصت-شماره254-طبقه دوم

تلفن: 88306121(021)

فکس: 88810536(021)

پست الکترونیکی: db_karbasi@yahoo.com

نشانی اینترنتی: