اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و عراق

  

اعضای هیات مدیره

رئیس

یحیی آل اسحاق  

نائب رئیس اول

محمد عارف ابراهیمی

نائب رئیس دوم

شعبان فروتن - شهلا عموری

ناظر مالی

مهدی اسدپور منفرد

دبیرکل

سید حمید حسینی

عضو هیات مدیره

یوسف باپیزی - علیرضا کلاهی

عضو هیات مدیره

 سید حمید حسینی- فاطمه شعبانی

عضو هیات مدیره

محسن چمن آرا - علی نیازی

 

آدرس: تهران-مفتح جنوبی- قبل از ورزشگاه شیرودی -کوچه افشار -پلاک 8 

تلفن:  31-88381329 (021)

فکس: 88814180(021)

پست الکترونیکی: iraniraq@gmail.com

نشانی اینترنتی:  http://iriqcc.com