اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوئد

  

اعضای هیات مدیره

رئیس

عبدالرضا رضایی هنجنی

 

 

نایب رئیس اول

علیرضا شمس فرد

نایب رئیس دوم

محمد هادی نوری

خزانه دار

گیتی رنجبران

عضو هیات مدیره

سعید حلاج یوسف زادگان

عضو هیات مدیره

رامین خسرو خاور

عضو هیات مدیره

فرهاد امانخانی

                          عضو هیات مدیره                                                        امیراحمد گلدوست

                          عضو هیات مدیره                                                          داریوش اعتمادی 

                                بازرس                                                                   علیرضا تقابنی                                                                          

                             

 

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175 

تلفن: 88834410(021)

فکس: 88810930(021)

پست الکترونیکی: info@iscci.ir

نشانی اینترنتی: www.iscci.ir