اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و افغانستان

  

اعضای هیات مدیره

رئیس

علاءالدین میرمحمد صادقی

نائب رئیس اول

 سید حسین سلیمی

نائب رئیس دوم

محمد حسن کرمانی

خزانه دار

سید عبدالرضا سید خاموشی

دبیرکل

 مظفر علیخانی

 

 

عضو هیات مدیره

امیر هوشنگ امینی

عضو هیات مدیره

محمد حنیف مسعودی

عضو هیات مدیره

احمد اصغری قاجار

عضو هیات مدیره

سید عبدالرضا سید خاموشی

بازرس

علی حمزه نژاد

بازرس علی البدل

قباد چوبدار

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره 175 - صندوق پستی: 4671-15875

تلفن: 47-88346546-021

فکس: 88810546-021

پست الکترونیکی: info@iaccim.ir

نشانی اینترنتی:  www.iaccim.ir