اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و امارات

رئیس:

مسعود دانشمند

نائب رئیس:

محمد امین صباغی زاده

نائب رئیس:

 فرزین انتصاریان

خزانه دار:

زهرا اخلاقی

اعضا هیات مدیره:

سعید یاوری

 دبیر کل:

فرزانه محمدی     

آدرس:  خیابان طالقانی ، نبش فرصت ( شهید موسوی)، پلاک 175  اتاق بازرگانی ایران ، ساختمان شمالی ، طبقه دوم

تلفن: 6 - 88810525     883467732

فکس: 88346733

پست الکترونیکی: info@iremcc.ir

نشانی اینترنتی: www.iremcc.ir