اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و شرق آفریقا

رئیس:

حسن خسروجردی

 نائب رئیس اول:

مسعود برهمن

نائب رئیس دوم:

پرویز کرباسی


خزانه دار :
مصطفی میرمحمدصادقی


اعضا هیات مدیره:
آقای حبیب الله انصاری

آقای محمدرضا فقیهی  

خانم فاطمه شعبانی 


دبیر کل:
محمدرضا فقیهی

 

 

آدرس:  تهران میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی قبل از ورزشگاه شیرودی کوچه افشار پلاک 8 طبقه 4

تلفن: 88381348

فکس :88381348

پست الکترونیکی:info@iaecc.ir 

نشانی اینترنتی : www.iaecc.ir