اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و هلند

 رئیس : شاهین شیثی 

نایب رئیس اول : شهاب جانسپار

نایب رئیس دوم : مجید حاجی احمدی

خزانه دار : سید مرتضی میرعبدالمطلبی
 

اعصای هیات مدیره :  

محمود کريميان اقبال

سید قاسم غفاری

پرویز پیروز

دبیرکل : مونا معراجی 

 

آدرس:  تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه 4

تلفن: 88381349

فکس :  88381349

پست الکترونیکی: info@iranholland.com

نشانی اینترنتی :www.iranholland.com