اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و هلند

 
رئیس : شاهین شیثی 

نایب رئیس اول : شهاب جانسپار

نایب رئیس دوم : مجید حاجی احمدی

خزانه دار : سید مرتضی میرعبدالمطلبی
 

عضو هیات مدیره :  محمود کريميان اقبال

عضو هیات مدیره : سید قاسم غفاری

عضو هیات مدیره : پرویز پیروز

عضو هیات مدیره : علی اکبر خدابخشی

بازرس :محمد امیری سامانی

دبیر : مونا معراجی 

 

آدرس:  تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه 4

تلفن: 88381349

پست الکترونیکی: info@inbc.ir

نشانی اینترنتی : www.inbc.ir