اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و هند

رئیس:

ابراهیم جمیلی

نائب رئیس:

پرهام رضایی

نائب رئیس:

مهدی رنگ رونا

اعضا هیات مدیره:

محمد مهدی طباطبایی

مصطفی ناظری

جمشید خلیلی

 خزانه دار:

محمدرضا فقیهی 

 دبیر کل:

آرزو کدخداپور

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 175

تلفن:  88346744

فکس : 88346744

پست الکترونیکی: info@i-ibc.net-iran.indiachamber@gmail.com

نشانی اینترنتی : www.i-ibc.net