اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و هند

اعضای هیات مدیره

رئیس

ابراهیم جمیلی

نائب رئیس

پرهام رضایی

نائب رئیس

مهدی رنگ رونا

خزانه دار

احمد زارعی

عضو هیات مدیره

مهدی طباطبایی

 عضو هیات مدیره

مصطفی ناظری

 عضو هیات مدیره

جمشید خلیلی

بازرس

هاشم حاج علی اکبری

 

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 175

تلفن:  88346744

فکس : 88346744

پست الکترونیکی: info@i-ibc.net

نشانی اینترنتی : www.i-ibc.net