اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و عمان

 رئیس: محسن ضرابی

نائب رئیس اول: محمد امین صباغی زاده

نائب رئیس دوم: شهلا عموری

 دبیر کل: آرزو جمالی نظری

 خزانه دار: سید محمد ابراهیم علوی

هیات رئیسه : احمد آزاد مرد

 احمد شیرزادیان یزد

 علی محمد صادقیان

آدرس:  خیابان استاد نجات الهی 0 خیابان سپند - پلاک 32 - طبقه 4 - واحد 8 

تلفن:    40889530
40886516

فکس :  40889519

پست الکترونیکی:  info@iromcc.com

نشانی اینترنتی : http://www.iromcc.com