اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و گرجستان

 رئیس هیات مدیره : سیده فاطمه مقیمی

نائب رئیس اول: مریم سلطانی

نائب رئیس دوم: علی اصغر بهبود

خرانه دار: حسین وثوقی ایرانی

 

اعضای هیات مدیره:احمد اصغری قاجاری

 

آدرس: تهران، خیابان مطهری ، خیابان ترکمنستان ، کوچه سرو ، پلاک 20 واحد 1

تلفن: 88451059


فکس: 88451059

ایمیل : iran.georgia.cc@gmail.com

نشانی اینترنتی:www.irgeiccim.com