اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و گرجستان

 رئیس : سیده فاطمه مقیمی

نائب رئیس اول: هادی تیزهوش تابان

نائب رئیس دوم: علی اکبر صفایی

خرانه دار: مریم سلطانی

دبیرکل: زيبا صادقي

اعضا هیات مدیره: 

علی اصغر بهبود

افشین صفا

 هادی داداش زاده

 

آدرس: تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان شهيد موسوي، شماره 175، ساختمان شمالی اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

تلفن: 88848010


فکس: 88345817


ایمیل : iran.georgia.cc@gmail.com

نشانی اینترنتی:www.irgeiccim.com