اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و گرجستان

 

رئیس : سیده فاطمه مقیمی

نائب رئیس اول: هادی تیزهوش تابان

نائب رئیس دوم: علی اکبر صفایی

خرانه دار: مریم سلطانی

دبیرکل:

عضو هیات مدیره: سیده فاطمه مقیمی

عضو هیات مدیره: هادی تیزهوش

عضو هیات مدیره: علی اکبر صفایی

عضو هیات مدیره : مریم سلطانی

عضو هیات مدیره : علی اصغر بهبود

عضو هیات مدیره :افشین صفا

عضو هیات مدیره : هادی داداش زاده

 

آدرس: تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان شهيد موسوي، شماره 175، ساختمان شمالی اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

تلفن: 88848010


فکس: 88345817


ایمیل : iran.georgia.cc@gmail.com

نشانی اینترنتی:www.irgeiccim.com