اتاق هاي مشترک - شورای ایران و لبنان

رئیس:آقای شفيعي


تلفن: 22410668
فکس:22414757