اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و ژاپن

 رئیس: بهرام شکوری

نائب رئیس : علی محسنی نژاد
اعضاء: احمد سوهان گر، آرام پناهنده، تورج جهادی ارسی، حمیدرضا نبی زاده،
سید جالل الدین رضوانی نژاد، علی اصغر محمدشاه ولی، علی میرعابدینی، نصراله
معصومی

نماینده اتاق: نیلوفر اسدی

تلفن: 85732376 

آدرس:تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵