اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و اندونزی

رئیس:  آقای طاهر نژاد 

نائب رئیس: اقای زیتون نژاد

اعضاء: محمد حسن عبدالهی، فاطمه حسن بیک، حمید مرادی، بهزاد یعقوبی،
مهدی رستم آبادی، علی فرهمندی، منوچهر میرزایی، علی اکبر پورملک، مهرداد
مکی،^ ایاد خرم آرائی 

نماینده اتاق:مریم بهروزی

 تلفن: 85732367