اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و دانمارک

رئیس:آقای پرهام رضائی

نائب رئیس: بقایی
اعضاء:بقایی کیا، میرزایی، دزفولی، قره باغی، زمانی علویجه، بافکار، طهرانی زاده
جبه، قندی، روح افزا، دانشور طریق

نماینده اتاق:  مهدی ساعتچی

تلفن: 85732356