اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و چک

رئیس: آقای قدکی

 

نائب رئیس : امین فرطوسی
اعضاء: امیر احمد گلدوست، آیت اله قلی زاده مجاوری، امیر لطیفی، محمود
اقبال بهبهانی، حمید جعفری، نظام الدین طباطبایی، میر مسعود کبریت ساز
توکلی ، حمیدرضا نبی زاده، مرادسرخیرخیابانی

 

نماینده اتاق: نرجس امینی

تلفن:  85732362

آدرس:تهران- خیابان طالقاتی- شماره 175 - ساختمان شمالی