اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و ازبکستان

رئیس:آقای موسی آقایی

 

نائب رئیس: فرزین مهدیار
اعضاء: علی موسوی رحیمی، حسین محمدپور، صانعی نیک آبادی، منصور
ارباب افضلی، کمال الدین حسینی

نماینده اتاق:زهرا جلیل زاده  

 

 تلفن: 85732375

آدرس:تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵