اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و لهستان

رئیس: آقای بنامولایی

نائب رئیس: مهران فکری 

اعضاء: محمدعلی رضائی کمال آباد، حسین پهلوان پور، سید حامدنورحسینی،
کوروش رحمانی فر، رها صالحی، سید رضا حسینی، محمدحسین راسخی نجفی،
علیرضا شمس فرد، خالق کوثر نی 

نماینده اتاق:  نرجس امینی

تلفن: 85732362

آدرس:تهران- خیابان طالقاتی- شماره 175