اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و لبنان

رئیس: امیر تقدسی 

نائب رئیس: فیاض
اعضاء: خلیلی، صباغی ده آبادی، ادیب زاده، احتشامی، سالجقه، خسروشاهی،
سلیمانی، علیپورشکانی، ضمیرخورسندی، شیبانی

نماینده اتاق: احمد حاتم زاده

تلفن :85732384