اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و بلغارستان

رئیس: سعید هادئی

 

نائب رئیس:فرشاد ایزک شیری
اعضاء: بهروز اسدی، عبداله یونسی مجرد، جواد بهرام زاده، عطاله موسوی،
حامد استیری، حمید غفرانی، میکائیل پورحسن، محمدرضا حاجی زینلی بیوکی

نماینده اتاق:حامد میرشریفیان 

 

تلفن: 85732364