اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوریه

رئیس: کیوان کاشفی 

دبیر: اصغر میرزایی

ناب رئیس: علی اصغر زبردست ، محمد رضا مرتضوی

خزانه دار : شهلا عموری  

 

اعضای هیات مدیره : مجید مهتدی ، هوشنگ پارسا ، اسماعیل ابراهیمی ، علی احتشامی ، رستم جنگاوران 

تلفن:  85732195

فکس : 88825111 

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵