حوزه:  
کشور:  
سئوال:   سلام آیا در حال حاضر واردات چغندر قند تازه، خشک کرده، سرد کرده یا یخ زده مجاز است؟
پاسخ:
ورود آن با اخذ مجوز از اداره کل مواد خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع است.