بنام خدا

 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در جهت نيل به اهداف توسعه‌اي بخش بازرگاني و به منظور بهره‌گيري از توان و ظرفيت بالقوه دانشگاه‌ها و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و پروژه‌هاي كاربردي موردنياز بخش بازرگاني كشور از پايان نامه‌هاي دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد واجد شرايط حمايت مي نمايد. شناسايي و استفاده از ظرفيت و توانمندي دانشجويان مستعد و علاقمند، هدايت و بهره‌برداري از نتايج پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگاني و ارتقاي اثر بخشي پايان نامه‌ها از مهمترين اهداف اين طرح است.

از آنجا که پژوهش هاي مرتبط با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و ارتقاء توانمنديهاي اين بنگاهها در اولويت حمايت هاي اتاق قرار دارد بنابراين پيشنهاد مي شود موضوعات انتخابي در حوزه هاي زير باشد:

 

اقتصاد سلامت

مطالعه تطبيقي در مورد نحوه تنظيم بازار دارو و تجهيزات پزشکي در ساير کشورها از جمله هند و ترکيه

1

راهکارهاي توسعه صنعت دارو و تجهيزات پزشکي با رويکرد جلب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي

2

انرژي و محيط زيست

شناسايي و ارائه مدل هاي نوين استفاده از انرژي هاي تجديدپذير

3

راهکارهاي نوين بهينه سازي و کاهش شدت مصرف انرژي در صنايع کشور

4

بازار پول و سرمايه

تحليل آثار سياست هاي پولي بر توليد، سرمايه گذاري و صادرات غيرنفتي

5

کارکرد نظام بانکي کشور در معاملات بين المللي؛ موانع و راهکارها

6

عملکرد روش هاي تامين مالي بنگاهها در کشور، موانع و راهکارها

7

انجام مطالعات تطبيقي در خصوص تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط(SME’s) در ساير کشورها

8

تسهيل تجارت و توسعه صادرات

نقش و کارکرد اتاق بازرگاني کشورها در توسعه بخش خصوصي

9

انجام مطالعات تطبيقي در مورد عملکرد مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه و تاثير آن ها بر تجارت خارجي

10

انجام مطالعات تطبيقي در مورد عملکرد، کارکردها و راهبردهايدفاتر و رايزن هاي بازرگاني خارجي

11

شناسايي فرصت هاي بالقوه در بازارهاي صادراتي منطقه و تعيين اولويت هاي صادراتي

12

راهبردها و روشهاي توسعه همکاري هاي حمل و نقل، گمرکي و ترانزيتي با ساير کشورها

13

بررسي موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در مقررات تجاري کشور و راهکارهاي برقراري نظام تعرفه اي متوازن

14

الزامات و شرايط آماده سازي بنگاه هاي بخش خصوصي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

15

تسهيل کسب و کار

بررسي قوانين و مقررات مختلف(ماليات، بانکي، بيمه، کار و ...) با هدف تسيهل فعاليت هاي بخش خصوصي و رفع موانع و محدوديت هاي موجود

16

کارکرد قانون ورشکستگي در کشور، موانع و راهکارها

17

روش هاي نوين حمايت از مصرف کنندگان در کشورهاي جهان

18

بررسي عملکرد مسائل قانوني و اجرايي مرتبط با اص#1589;ل 44 و خصوصي سازي

19

بررسي عملکرد و اثربخشي شوراي رقابت در ارتقاء رقابت پذيري

20

نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد پایدار اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشور و راهکارهای ارتقای آن

21

بررسی جامع چالش ها و موانع حقوقی و قانونی محیط کسب و کار برای فعالیت های دانش بنیان و راهکارهای رفع آن

22

صنعت و معدن

مطالعه تطبيقي رقابت پذيري صنايع ايران با کشورهاي مشابه (ترکيه، کره و ...)

23

الگوهاي راهبري و مديريت در بنگاهها و اثرات آن بر بازدهي و سودآوري آنها

24

راهکارهاي افزايش بهره وري عوامل توليد در بنگاههاي صنعتي

25

گردشگري

برندسازي در حوزه گردشگري

26

روش هاي جذب و مديريت سرمايه در حوزه گردشگري

27

مطالعه تطبيقي برنامه ها و سياست ها کشورهاي موفق در زمينه توسعه گردشگري داخلي و خارجي

28

وضعيت جذب گردشگران خارجي در ايران و راهکارهاي ارتقاء آن

29

اثرات توسعه گردشگري پايدار در بهبود رفاه اجتماعي و کاهش نابرابري ها

30

کشاورزي، آب و صنايع غذايي

شناسايي دلايل کاهش صادرات صنايع غذايي و ارائه راهکار جهت رفع آن

31

روش هاي نوين مديريت مزارع کشاورزي با هدف تقويت رشد اين بخش

32

اهميت تجارت بين المللي در زمينه محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي

33

اصلاحات سياستي و پشتيبان ارتقاء رقابت پذيري و رشد پايدار بخش کشاورزي

34

مطالعه تطبيقي سياست هاي مديريت بهينه منابع آب در ساير کشورها

35

ساير

نحوه گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه و گسترش فناوري در بنگاهها

36

بررسي و تحليل وضعيت زيرساخت ها در کشور

37

تجارت الکترونيک و تاثير آن بر توسعه بخش خصوصي

38

سياست هاي توسعه مشارکت بخش خصوصي و دولتي و عملکرد آن

39

فرصت ها / موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در استان تهران

40

زنجيره توليد ارزش اتاق هاي بازرگاني ساير کشورها براي اعضاء

41

جايگاه توجه به منابع انساني و آموزش در توسعه اقتصادي

42

راهکارهاي توسعه توانمندي ها و اثربخشي تشکل ها

43

روش های پیشرفته نیازسنجی آموزشی در فضای کسب و کار

44

مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش های حرفه ای بازرگانی

45

مطالعات تطبیقی ارتباط مراکز آموزش از جمله دانشگاه ها با فضای کسب و کار

46

 

 

 

دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

ضوابط:

·        پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز اتاق باشد.

·        مبلغ قرارداد مطابق مصوبه اي خواهد بود که هرساله به پيشنهاد معاونت بررسي هاي اقتصادي و به تصويب شوراي آموزش و پژوهش مي رسد.

·  دانشجو مي بايست در ابتداي نسخه نهايي پايان نامه، جمله"اين پايان نامه با حمايت مالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران به انجام رسيده است"را درج نمايد.

مدارك مورد نياز :

1-ارائه نامه از معاونت آموزشي يا اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه محل تحصيل به عنوان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران که حاوي اطلاعات زير باشد:

نام دانشجو، موضوع پايان نامه، تاريخ تصويب پروپزال و نام استاد راهنما

2-تصوير کارت دانشجويي

3-فايلword پروپزال

4-فايل تکميل شده درخواست حمايت مالي اتاق بازرگاني تهران (دانلود فایل درخواست حمایت از پایان نامه)

فرآيند حمايت از پايان نامه ها:

·        دانشجو پس از تصویب پروپوزال توسط دانشکده، یک نسخه از پروپوزال را به همراه مدارک مورد نیار(اشاره شده در بند قبل) از طریق پست الکترونیکی به مدیریت پژوهش ها و مطالعات اقتصادی اتاق ارسال مي‌نمايد.

تبصره:

موضوع پايان نامه به يکي از دو روش زير انتخاب مي گردد:

الف: انتخاب موضوع با مشورت شوراي آموزش و پژوهش از ميان اولويتهاي پژوهشي اتاق

ب: پيشنهاد موضوع پايان نامه توسط دانشجو و تأييد در شوراي آموزش و پژوهش

·        پس از بررسی مدارک دانشجو و طرح موضوع در شورای آموزش و پژوهش اتاق، در صورت تصویب، اتاق قرارداد حمایت از پايان نامه را منعقد مي‌نمايد. نتیجه بررسی درخواست دانشجو، از طریق پست الکترونیکی به اطلاع دانشجو رسانده می شود.

·        پس از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه، دانشجو كليه اصلاحات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايان نامه اعمال نموده و خاتمه پايان نامه(فرم خاتمه پایان نامه)را به همراه مدارك لازم مطابق با قرارداد، به اتاق اعلام مي‌نمايد. اين مدارك عبارتند از:

-        يك نسخه از متن کامل و چكيده پايان‌نامه در فرمت word و pdf

-        یک نسخه فیزیکی از پايان‌نامه

-        فرم تکمیل شده خاتمه پایان نامه

تذكر1: دانشجو مي‌بايد در صورت اعلام اتاق، طي جلسه اي نتايج پژوهش را به علاقمندان در اتاق ارائه نمايند.

·        اتاق پس از بررسي و تاييد مدارك، (حداكثر ظرف يكماه) قرارداد را خاتمه يافته اعلام نموده و مطابق با ضوابط مربوطه، حق الزحمه دانشجو را پرداخت مي‌نمايد.

·        سقف ميزان حمايت اتاق براي مقطع کارشناسي ارشد 30 ميليون ريال و دکتري 60 ميليون ريال است.

·        دانشجویان جهت ارسال مدارک خود، پیگیری وضعیت درخواست، دریافت پاسخ سوالات خود در این زمینه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پست الکترونیکیresearchcenter@tccim.ir با واحد پژوهش ها و مطالعات اقتصادی تماس حاصل نمایند.