آمار کل " صادرات به" کشور "آرژانتين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آرژانتين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 36,850 1,101,918,180 Rls. 44,220 $
2 1392 آرژانتين 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 578 499,812,075 Rls. 20,325 $
3 1392 آرژانتين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 13,476 401,331,878 Rls. 16,171 $
4 1392 آرژانتين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 17,508 139,327,342 Rls. 5,602 $
مجموع کل
2,142,389,475 ريال
مجموع کل
86,318 دلار
[1]