آمار کل " صادرات به" کشور "آسيا- اروپا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel