آمار کل " صادرات به" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آفريقاي جنوبي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 29,673,790 352,752,514,954 Rls. 14,243,419 $
2 1392 آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 1,081,800 292,290,600,000 Rls. 11,518,976 $
3 1392 آفريقاي جنوبي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 154,486 178,525,214,712 Rls. 7,186,974 $
4 1392 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 2,834,480 35,887,329,471 Rls. 1,448,779 $
5 1392 آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 735,000 14,474,938,671 Rls. 582,180 $
6 1392 آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50,740 13,530,673,677 Rls. 544,606 $
7 1392 آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 99,900 9,913,037,040 Rls. 399,600 $
8 1392 آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 306,800 9,868,933,750 Rls. 398,822 $
9 1392 آفريقاي جنوبي 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 724,300 5,630,779,136 Rls. 226,976 $
10 1392 آفريقاي جنوبي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 103,100 5,360,900,790 Rls. 216,510 $
11 1392 آفريقاي جنوبي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 24,896 5,287,280,784 Rls. 213,116 $
12 1392 آفريقاي جنوبي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 39,200 5,278,744,300 Rls. 211,900 $
13 1392 آفريقاي جنوبي 27101920 روغن صنعتي 112,516 4,461,674,392 Rls. 180,026 $
14 1392 آفريقاي جنوبي 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 775 3,959,973,400 Rls. 159,400 $
15 1392 آفريقاي جنوبي 57022000 كفپوشکها از الياف نارگيل (Coir) 10,400 3,127,345,770 Rls. 125,574 $
16 1392 آفريقاي جنوبي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 51,920 2,451,933,432 Rls. 98,945 $
17 1392 آفريقاي جنوبي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 31,730 2,127,285,939 Rls. 85,812 $
18 1392 آفريقاي جنوبي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 43,067 1,762,818,291 Rls. 70,857 $
19 1392 آفريقاي جنوبي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 21,310 1,584,824,700 Rls. 63,930 $
20 1392 آفريقاي جنوبي 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,417 1,524,721,189 Rls. 61,527 $
21 1392 آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 37,250 1,504,005,690 Rls. 60,540 $
22 1392 آفريقاي جنوبي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 34 1,464,110,012 Rls. 59,137 $
23 1392 آفريقاي جنوبي 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 17,230 1,383,543,297 Rls. 55,737 $
24 1392 آفريقاي جنوبي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 112,504 1,369,584,566 Rls. 55,301 $
25 1392 آفريقاي جنوبي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 13,200 1,312,872,000 Rls. 52,800 $
26 1392 آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 140,756 1,195,838,121 Rls. 48,501 $
27 1392 آفريقاي جنوبي 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 5,420 1,058,758,078 Rls. 42,738 $
28 1392 آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 75,640 1,058,596,143 Rls. 42,747 $
29 1392 آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,490 1,025,322,022 Rls. 41,290 $
30 1392 آفريقاي جنوبي 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 25,000 963,878,100 Rls. 38,850 $
31 1392 آفريقاي جنوبي 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 8,860 881,073,840 Rls. 35,440 $
32 1392 آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 132,000 819,687,000 Rls. 33,000 $
33 1392 آفريقاي جنوبي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,350 636,809,104 Rls. 25,712 $
34 1392 آفريقاي جنوبي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,330 620,732,268 Rls. 24,921 $
35 1392 آفريقاي جنوبي 25202010 گچ بنايي 863,370 620,606,145 Rls. 24,888 $
36 1392 آفريقاي جنوبي 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 656 612,726,683 Rls. 24,610 $
37 1392 آفريقاي جنوبي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 19,700 588,470,520 Rls. 23,640 $
38 1392 آفريقاي جنوبي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 16,300 528,009,600 Rls. 21,300 $
39 1392 آفريقاي جنوبي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 6,674 497,246,370 Rls. 20,022 $
40 1392 آفريقاي جنوبي 90051000 دوربين دوچشمي 3 496,820,000 Rls. 20,000 $
41 1392 آفريقاي جنوبي 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 7,360 496,255,760 Rls. 20,020 $
42 1392 آفريقاي جنوبي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,210 478,174,310 Rls. 19,289 $
43 1392 آفريقاي جنوبي 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 46,776 443,497,796 Rls. 18,116 $
44 1392 آفريقاي جنوبي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 57,285 437,596,896 Rls. 17,664 $
45 1392 آفريقاي جنوبي 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 2,800 411,826,980 Rls. 16,620 $
46 1392 آفريقاي جنوبي 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,880 362,881,680 Rls. 14,640 $
47 1392 آفريقاي جنوبي 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 12,650 345,282,850 Rls. 13,915 $
48 1392 آفريقاي جنوبي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 9,000 335,043,000 Rls. 13,500 $
49 1392 آفريقاي جنوبي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 800 328,165,200 Rls. 13,200 $
50 1392 آفريقاي جنوبي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,931 218,226,255 Rls. 8,793 $
51 1392 آفريقاي جنوبي 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 2,936 218,209,392 Rls. 8,808 $
52 1392 آفريقاي جنوبي 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 5,410 201,730,200 Rls. 8,166 $
53 1392 آفريقاي جنوبي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 2,000 183,050,560 Rls. 7,360 $
54 1392 آفريقاي جنوبي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 1,200 178,689,600 Rls. 7,200 $
55 1392 آفريقاي جنوبي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 35,500 165,176,280 Rls. 6,629 $
56 1392 آفريقاي جنوبي 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 20,950 163,600,256 Rls. 6,592 $
57 1392 آفريقاي جنوبي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 2,830 160,791,015 Rls. 6,465 $
58 1392 آفريقاي جنوبي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,139 132,536,089 Rls. 5,347 $
59 1392 آفريقاي جنوبي 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,000 124,405,000 Rls. 5,000 $
60 1392 آفريقاي جنوبي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 164 122,473,560 Rls. 4,920 $
61 1392 آفريقاي جنوبي 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 820 86,551,080 Rls. 3,480 $
62 1392 آفريقاي جنوبي 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 1,000 77,197,470 Rls. 3,075 $
63 1392 آفريقاي جنوبي 55161400 پارچه هاي تاروپودباف چاپ شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي. 100 74,232,000 Rls. 2,997 $
64 1392 آفريقاي جنوبي 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 1,000 70,648,650 Rls. 2,850 $
65 1392 آفريقاي جنوبي 52122400 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 118 59,455,200 Rls. 2,400 $
66 1392 آفريقاي جنوبي 25081000 بنتونيت 25,220 56,236,980 Rls. 2,270 $
67 1392 آفريقاي جنوبي 39241010 ظروف ملامين 410 50,985,550 Rls. 2,050 $
68 1392 آفريقاي جنوبي 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 548 40,740,105 Rls. 1,645 $
69 1392 آفريقاي جنوبي 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 80 33,575,850 Rls. 1,350 $
70 1392 آفريقاي جنوبي 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 200 24,779,000 Rls. 1,000 $
71 1392 آفريقاي جنوبي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 432 22,776,720 Rls. 916 $
72 1392 آفريقاي جنوبي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 460 20,584,908 Rls. 828 $
73 1392 آفريقاي جنوبي 21069085 کآدامس بدون قند 150 18,212,565 Rls. 735 $
74 1392 آفريقاي جنوبي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 250 15,511,250 Rls. 625 $
75 1392 آفريقاي جنوبي 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 80 11,933,280 Rls. 480 $
76 1392 آفريقاي جنوبي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 109 9,462,135 Rls. 382 $
77 1392 آفريقاي جنوبي 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 6,712,470 Rls. 270 $
78 1392 آفريقاي جنوبي 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 220 3,430,818 Rls. 138 $
79 1392 آفريقاي جنوبي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 162 3,369,264 Rls. 136 $
80 1392 آفريقاي جنوبي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 3,251,398 Rls. 131 $
81 1392 آفريقاي جنوبي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 24 2,980,200 Rls. 120 $
82 1392 آفريقاي جنوبي 08132000 آلو ,خشک کرده 24 2,980,200 Rls. 120 $
83 1392 آفريقاي جنوبي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 16 2,231,100 Rls. 90 $
84 1392 آفريقاي جنوبي 70139110 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگررديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت دستي 38 1,988,880 Rls. 80 $
85 1392 آفريقاي جنوبي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 16 1,986,800 Rls. 80 $
86 1392 آفريقاي جنوبي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12 1,490,100 Rls. 60 $
87 1392 آفريقاي جنوبي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 12 1,490,100 Rls. 60 $
88 1392 آفريقاي جنوبي 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 13 1,486,920 Rls. 60 $
89 1392 آفريقاي جنوبي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10 1,241,750 Rls. 50 $
مجموع کل
974,655,349,379 ريال
مجموع کل
39,039,828 دلار
[1]