آمار کل " صادرات به" کشور "آلباني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آلباني 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 63,000 13,017,953,100 Rls. 524,300 $
2 1392 آلباني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 5,210,702,000 Rls. 210,000 $
3 1392 آلباني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 35,020 2,863,470,819 Rls. 115,566 $
4 1392 آلباني 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 6,800 995,720,000 Rls. 40,000 $
5 1392 آلباني 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 872,165,000 Rls. 35,000 $
6 1392 آلباني 08109010 انار تازه 30,240 614,539,484 Rls. 24,796 $
7 1392 آلباني 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,700 135,661,470 Rls. 5,470 $
8 1392 آلباني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 226 16,815,078 Rls. 678 $
9 1392 آلباني 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 436 11,897,760 Rls. 480 $
10 1392 آلباني 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 50 3,718,050 Rls. 150 $
مجموع کل
23,742,642,761 ريال
مجموع کل
956,440 دلار
[1]