آمار کل " صادرات به" کشور "اتريش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,207,553 89,309,039,344 Rls. 3,582,857 $
2 1392 اتريش 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 87,194 71,383,597,522 Rls. 2,834,492 $
3 1392 اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,286,518 48,949,967,745 Rls. 1,960,924 $
4 1392 اتريش 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 344,000 12,825,574,200 Rls. 516,000 $
5 1392 اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 96,990 5,747,474,685 Rls. 231,525 $
6 1392 اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 29,146 5,345,622,317 Rls. 216,018 $
7 1392 اتريش 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 38,020 5,140,903,302 Rls. 206,422 $
8 1392 اتريش 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,490 3,671,491,305 Rls. 147,657 $
9 1392 اتريش 08109010 انار تازه 134,707 3,249,835,767 Rls. 130,734 $
10 1392 اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,340 2,672,163,460 Rls. 107,745 $
11 1392 اتريش 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 33,690 1,992,406,292 Rls. 80,240 $
12 1392 اتريش 08071100 هندوا نه , تازه 219,109 1,402,563,621 Rls. 56,613 $
13 1392 اتريش 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 30 1,191,638,448 Rls. 48,048 $
14 1392 اتريش 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,911 1,065,191,224 Rls. 40,559 $
15 1392 اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 14,000 1,049,286,000 Rls. 41,801 $
16 1392 اتريش 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,430 892,548,000 Rls. 36,000 $
17 1392 اتريش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 795 788,407,410 Rls. 31,710 $
18 1392 اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 72,696 746,768,325 Rls. 30,117 $
19 1392 اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,814 730,252,280 Rls. 29,411 $
20 1392 اتريش 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 320 678,618,716 Rls. 27,268 $
21 1392 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,446 624,471,904 Rls. 25,124 $
22 1392 اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,656 591,575,791 Rls. 23,791 $
23 1392 اتريش 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 11,840 527,962,176 Rls. 21,312 $
24 1392 اتريش 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 24,000 424,827,144 Rls. 17,137 $
25 1392 اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,220 389,768,986 Rls. 15,697 $
26 1392 اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,526 388,830,127 Rls. 15,637 $
27 1392 اتريش 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 31,603 379,099,738 Rls. 15,298 $
28 1392 اتريش 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 326,389,313 Rls. 13,141 $
29 1392 اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,106 268,104,128 Rls. 10,783 $
30 1392 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 15,310 230,628,392 Rls. 9,304 $
31 1392 اتريش 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 260 171,699,549 Rls. 6,927 $
32 1392 اتريش 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 190 164,392,800 Rls. 6,600 $
33 1392 اتريش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,143 160,318,466 Rls. 6,446 $
34 1392 اتريش 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 14,619 151,164,000 Rls. 6,120 $
35 1392 اتريش 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 4,520 134,450,112 Rls. 5,424 $
36 1392 اتريش 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,800 133,849,800 Rls. 5,400 $
37 1392 اتريش 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 3,115 109,423,195 Rls. 4,417 $
38 1392 اتريش 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,908 108,313,890 Rls. 4,364 $
39 1392 اتريش 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,875 107,200,632 Rls. 4,312 $
40 1392 اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,215 83,174,063 Rls. 3,353 $
41 1392 اتريش 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,089 80,694,900 Rls. 3,267 $
42 1392 اتريش 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 650 80,424,500 Rls. 3,250 $
43 1392 اتريش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 307 79,604,922 Rls. 3,202 $
44 1392 اتريش 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 915 76,309,871 Rls. 3,080 $
45 1392 اتريش 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 561 62,749,164 Rls. 2,524 $
46 1392 اتريش 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 1,633 60,759,853 Rls. 2,443 $
47 1392 اتريش 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 965 59,825,156 Rls. 2,412 $
48 1392 اتريش 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 600 59,556,000 Rls. 2,400 $
49 1392 اتريش 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 15 59,522,400 Rls. 2,400 $
50 1392 اتريش 08109020 زرشك تازه 252 56,334,022 Rls. 2,266 $
51 1392 اتريش 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 54,531,400 Rls. 2,200 $
52 1392 اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 221 49,892,776 Rls. 2,013 $
53 1392 اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,139 48,551,610 Rls. 1,960 $
54 1392 اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 511 47,389,006 Rls. 1,906 $
55 1392 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 34,150 40,699,064 Rls. 1,640 $
56 1392 اتريش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,050 39,673,006 Rls. 1,594 $
57 1392 اتريش 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 350 39,646,400 Rls. 1,600 $
58 1392 اتريش 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 950 37,723,360 Rls. 1,520 $
59 1392 اتريش 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 320 35,631,360 Rls. 1,439 $
60 1392 اتريش 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 534 34,857,156 Rls. 1,404 $
61 1392 اتريش 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 2,560 31,538,004 Rls. 1,272 $
62 1392 اتريش 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 3,000 31,122,000 Rls. 1,260 $
63 1392 اتريش 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 240 29,728,800 Rls. 1,200 $
64 1392 اتريش 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 200 19,829,600 Rls. 800 $
65 1392 اتريش 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 170 19,054,620 Rls. 765 $
66 1392 اتريش 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 812 17,138,254 Rls. 690 $
67 1392 اتريش 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,390 16,846,312 Rls. 679 $
68 1392 اتريش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 351 13,947,021 Rls. 561 $
69 1392 اتريش 08061000 ا نگور تازه 550 13,662,550 Rls. 550 $
70 1392 اتريش 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 180 11,208,600 Rls. 450 $
71 1392 اتريش 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 112 11,135,776 Rls. 448 $
72 1392 اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 187 11,064,777 Rls. 445 $
73 1392 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 80 9,918,800 Rls. 400 $
74 1392 اتريش 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 9,318,958 Rls. 374 $
75 1392 اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 200 8,204,130 Rls. 330 $
76 1392 اتريش 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 770 8,048,837 Rls. 323 $
77 1392 اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 145 8,029,954 Rls. 323 $
78 1392 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 96 7,162,848 Rls. 288 $
79 1392 اتريش 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 7 5,369,976 Rls. 216 $
80 1392 اتريش 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 50 4,963,600 Rls. 200 $
81 1392 اتريش 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 5 3,104,375 Rls. 125 $
82 1392 اتريش 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 30 2,914,236 Rls. 117 $
83 1392 اتريش 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 30 2,230,920 Rls. 90 $
84 1392 اتريش 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 25 2,167,779 Rls. 87 $
85 1392 اتريش 07031000 پيازوموسير 60 1,786,896 Rls. 72 $
86 1392 اتريش 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 10 1,241,750 Rls. 50 $
87 1392 اتريش 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 24 1,189,776 Rls. 48 $
88 1392 اتريش 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 25 1,120,860 Rls. 45 $
89 1392 اتريش 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18 896,688 Rls. 36 $
90 1392 اتريش 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 30 797,056 Rls. 32 $
91 1392 اتريش 34011110 صابون حمام و دستشويي 18 498,160 Rls. 20 $
92 1392 اتريش 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 20 473,252 Rls. 19 $
93 1392 اتريش 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 21 447,498 Rls. 18 $
94 1392 اتريش 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 8 397,088 Rls. 16 $
95 1392 اتريش 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 11 371,550 Rls. 15 $
96 1392 اتريش 20081100 بادا م زميني ,محفوظ شده 10 199,264 Rls. 8 $
مجموع کل
265,720,500,660 ريال
مجموع کل
10,633,620 دلار
[1]