آمار کل " صادرات به" کشور "اتيوپي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اتيوپي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 918,000 18,168,241,050 Rls. 732,800 $
2 1392 اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 224,000 7,156,474,220 Rls. 288,680 $
3 1392 اتيوپي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 57,222 3,320,410,218 Rls. 133,826 $
4 1392 اتيوپي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 56,000 1,803,911,200 Rls. 72,800 $
5 1392 اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 38,450 1,068,510,465 Rls. 43,185 $
6 1392 اتيوپي 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 1,900 852,161,400 Rls. 34,200 $
7 1392 اتيوپي 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 22,820 791,447,804 Rls. 31,948 $
8 1392 اتيوپي 28332200 سولفات هااز آلومينيم 36,450 451,797,750 Rls. 18,225 $
9 1392 اتيوپي 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 4,000 398,672,000 Rls. 16,000 $
10 1392 اتيوپي 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,900 371,685,000 Rls. 15,000 $
11 1392 اتيوپي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,468 305,664,590 Rls. 12,290 $
12 1392 اتيوپي 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 7,000 186,877,500 Rls. 7,500 $
13 1392 اتيوپي 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 500 74,751,000 Rls. 3,000 $
14 1392 اتيوپي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 822 46,921,956 Rls. 1,894 $
15 1392 اتيوپي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 335 41,735,975 Rls. 1,675 $
16 1392 اتيوپي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 707 35,040,334 Rls. 1,414 $
17 1392 اتيوپي 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 660 29,601,396 Rls. 1,188 $
18 1392 اتيوپي 29181400 اسيد سيتريك 200 6,478,420 Rls. 260 $
19 1392 اتيوپي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 500 1,146,182 Rls. 46 $
مجموع کل
35,111,528,460 ريال
مجموع کل
1,415,931 دلار
[1]