آمار کل " صادرات به" کشور "اردن" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اردن 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 5,780,000 118,845,987,955 Rls. 4,797,400 $
2 1392 اردن 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 5,640,000 116,650,820,745 Rls. 4,681,200 $
3 1392 اردن 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 7,816 44,324,131,958 Rls. 1,784,849 $
4 1392 اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 289,538 43,131,009,806 Rls. 1,717,083 $
5 1392 اردن 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 183,240 37,652,278,543 Rls. 1,515,804 $
6 1392 اردن 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 145,000 25,974,943,200 Rls. 1,044,000 $
7 1392 اردن 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 122,436 18,204,207,984 Rls. 734,616 $
8 1392 اردن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 17,915 14,312,373,383 Rls. 576,673 $
9 1392 اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,467 5,263,749,410 Rls. 211,634 $
10 1392 اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 175,500 3,667,007,355 Rls. 147,979 $
11 1392 اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 78,220 3,103,609,036 Rls. 125,152 $
12 1392 اردن 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 116,700 3,062,392,270 Rls. 123,510 $
13 1392 اردن 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 973 2,995,920,280 Rls. 120,812 $
14 1392 اردن 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 60,130 2,974,688,800 Rls. 119,632 $
15 1392 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,008 2,875,883,472 Rls. 115,632 $
16 1392 اردن 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 9,300 2,141,267,947 Rls. 85,303 $
17 1392 اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 35,284 1,755,565,624 Rls. 70,568 $
18 1392 اردن 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 16,240 1,550,657,724 Rls. 62,524 $
19 1392 اردن 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 510 1,462,359,305 Rls. 59,100 $
20 1392 اردن 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 15,000 1,430,987,250 Rls. 57,750 $
21 1392 اردن 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 128 1,280,341,500 Rls. 51,500 $
22 1392 اردن 12079920 دانه گلرنگ يا زعفرانكاذب حتي خرد شده 5,005 1,245,294,050 Rls. 44,665 $
23 1392 اردن 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 40,000 1,187,760,000 Rls. 48,000 $
24 1392 اردن 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 13,660 1,015,881,360 Rls. 40,980 $
25 1392 اردن 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,000 944,745,970 Rls. 38,125 $
26 1392 اردن 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 908,960,000 Rls. 36,800 $
27 1392 اردن 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 5,000 867,895,000 Rls. 35,000 $
28 1392 اردن 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 405 696,699,473 Rls. 28,033 $
29 1392 اردن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 596,664,000 Rls. 24,000 $
30 1392 اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 451,159,800 Rls. 18,200 $
31 1392 اردن 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 90,437 449,079,447 Rls. 18,087 $
32 1392 اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 15,260 372,104,326 Rls. 15,014 $
33 1392 اردن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,629 336,465,763 Rls. 13,523 $
34 1392 اردن 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 2,300 313,655,250 Rls. 12,750 $
35 1392 اردن 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 277,161,985 Rls. 10,731 $
36 1392 اردن 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,730 202,890,870 Rls. 8,190 $
37 1392 اردن 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 200 198,238,000 Rls. 7,785 $
38 1392 اردن 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 250 193,713,000 Rls. 7,829 $
39 1392 اردن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 640 178,328,826 Rls. 7,160 $
40 1392 اردن 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 340 126,439,500 Rls. 5,100 $
41 1392 اردن 70134230 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از،00005 0،ناشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 500 124,075,000 Rls. 5,000 $
42 1392 اردن 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 700 113,068,536 Rls. 4,564 $
43 1392 اردن 13019040 كتيرا 250 111,964,500 Rls. 4,016 $
44 1392 اردن 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 150 108,232,350 Rls. 3,882 $
45 1392 اردن 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 781 101,066,622 Rls. 4,062 $
46 1392 اردن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 94,547,800 Rls. 3,391 $
47 1392 اردن 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 47 82,452,200 Rls. 3,332 $
48 1392 اردن 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 1,000 74,643,000 Rls. 2,677 $
49 1392 اردن 53092900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي کمترا ز85%کتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 93 69,417,990 Rls. 2,790 $
50 1392 اردن 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 170 57,617,200 Rls. 2,329 $
51 1392 اردن 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 100 44,785,800 Rls. 1,606 $
52 1392 اردن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 845 43,591,512 Rls. 1,752 $
53 1392 اردن 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 410 32,643,872 Rls. 1,312 $
54 1392 اردن 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 360 31,350,060 Rls. 1,260 $
55 1392 اردن 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 24 26,871,480 Rls. 1,080 $
56 1392 اردن 08109020 زرشك تازه 100 22,392,900 Rls. 900 $
57 1392 اردن 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 100 20,402,420 Rls. 820 $
58 1392 اردن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 201 16,751,208 Rls. 677 $
59 1392 اردن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 169 14,505,623 Rls. 583 $
60 1392 اردن 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 530 13,130,220 Rls. 530 $
61 1392 اردن 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 100 10,300,734 Rls. 414 $
62 1392 اردن 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 100 7,464,300 Rls. 300 $
63 1392 اردن 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 23 6,867,156 Rls. 276 $
64 1392 اردن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 50 5,473,820 Rls. 220 $
65 1392 اردن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 62 3,433,578 Rls. 138 $
66 1392 اردن 08094000 آلو و گوجه , تازه 40 2,015,361 Rls. 81 $
مجموع کل
464,462,385,409 ريال
مجموع کل
18,670,683 دلار
[1]