آمار کل " صادرات به" کشور "ارمنستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ارمنستان 27132000 قيرنفت 33,627,848 376,039,698,061 Rls. 15,120,389 $
2 1392 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 16,387,080 102,830,647,686 Rls. 4,137,606 $
3 1392 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,264,175 102,669,324,203 Rls. 4,133,075 $
4 1392 ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 282,488 64,023,372,972 Rls. 2,570,705 $
5 1392 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 822,982 61,303,702,494 Rls. 2,457,339 $
6 1392 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,890,000 52,395,025,368 Rls. 2,112,136 $
7 1392 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,697,448 52,174,212,210 Rls. 2,100,117 $
8 1392 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 587,604 42,538,374,888 Rls. 1,710,842 $
9 1392 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,428,000 42,509,905,200 Rls. 1,713,520 $
10 1392 ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,871,635 39,422,331,174 Rls. 1,585,939 $
11 1392 ارمنستان 07031000 پيازوموسير 4,629,859 39,188,264,328 Rls. 1,578,185 $
12 1392 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 5,118,314 38,094,146,523 Rls. 1,530,013 $
13 1392 ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 495,244 35,826,683,261 Rls. 1,444,103 $
14 1392 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 449,558 34,682,945,157 Rls. 1,391,777 $
15 1392 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 182,259 31,632,198,031 Rls. 1,275,059 $
16 1392 ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,350,136 30,199,986,148 Rls. 1,209,120 $
17 1392 ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 635,150 30,145,341,723 Rls. 1,209,123 $
18 1392 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 823,000 29,376,900,713 Rls. 1,185,019 $
19 1392 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 792,000 29,115,183,233 Rls. 1,172,509 $
20 1392 ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 328,345 28,502,963,687 Rls. 1,135,664 $
21 1392 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 600,660 27,390,514,440 Rls. 1,099,838 $
22 1392 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,014,100 25,950,459,456 Rls. 1,046,379 $
23 1392 ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 942,383 22,871,708,153 Rls. 916,610 $
24 1392 ارمنستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 1,239,980 22,751,734,162 Rls. 915,014 $
25 1392 ارمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 297,070 22,078,891,650 Rls. 891,347 $
26 1392 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,119,477 21,176,774,276 Rls. 852,911 $
27 1392 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 2,720,642 21,023,988,899 Rls. 844,947 $
28 1392 ارمنستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 765,070 20,873,643,202 Rls. 836,866 $
29 1392 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 9,592,664 19,205,931,965 Rls. 772,878 $
30 1392 ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,567,651 18,133,565,047 Rls. 729,403 $
31 1392 ارمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 153,876 18,120,498,776 Rls. 731,393 $
32 1392 ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 459,947 17,123,917,899 Rls. 689,746 $
33 1392 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 458,000 16,901,402,112 Rls. 680,139 $
34 1392 ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 423,850 16,829,720,768 Rls. 677,458 $
35 1392 ارمنستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 746,677 16,361,014,882 Rls. 660,338 $
36 1392 ارمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 338,692 16,303,393,917 Rls. 643,894 $
37 1392 ارمنستان 08109010 انار تازه 573,781 16,061,373,326 Rls. 637,071 $
38 1392 ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 211,025 15,691,247,715 Rls. 625,980 $
39 1392 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 416,000 15,612,655,439 Rls. 629,214 $
40 1392 ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 855,800 15,105,196,535 Rls. 608,522 $
41 1392 ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,067,592 15,094,722,889 Rls. 612,569 $
42 1392 ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 578,480 15,045,793,634 Rls. 606,420 $
43 1392 ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 185,577 14,161,510,181 Rls. 566,185 $
44 1392 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 109,225 13,561,536,639 Rls. 545,542 $
45 1392 ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 190,476 12,410,755,398 Rls. 500,205 $
46 1392 ارمنستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 122,538 12,014,008,895 Rls. 484,925 $
47 1392 ارمنستان 25202010 گچ بنايي 14,349,297 11,975,132,053 Rls. 482,204 $
48 1392 ارمنستان 08105000 کيوي, تازه 1,131,689 11,952,685,626 Rls. 480,933 $
49 1392 ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 359,976 11,874,659,486 Rls. 478,186 $
50 1392 ارمنستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 462,500 11,693,303,562 Rls. 471,750 $
51 1392 ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 299,206 11,558,876,291 Rls. 466,723 $
52 1392 ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 147,663 11,011,399,081 Rls. 442,888 $
53 1392 ارمنستان 27101920 روغن صنعتي 407,680 10,805,484,584 Rls. 434,732 $
54 1392 ارمنستان 27101910 روغن موتور 358,720 10,647,958,551 Rls. 429,480 $
55 1392 ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 281,500 10,477,541,700 Rls. 419,523 $
56 1392 ارمنستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 594,760 10,432,829,291 Rls. 420,904 $
57 1392 ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 159,515 10,232,433,916 Rls. 412,407 $
58 1392 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 11,561 10,045,759,736 Rls. 403,152 $
59 1392 ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 287,160 9,734,951,370 Rls. 386,338 $
60 1392 ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 286,000 9,734,767,079 Rls. 392,660 $
61 1392 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 210,000 9,598,783,200 Rls. 386,400 $
62 1392 ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 123,940 9,222,848,970 Rls. 371,820 $
63 1392 ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 1,422,040 9,109,349,700 Rls. 369,726 $
64 1392 ارمنستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 43,626 8,857,186,337 Rls. 353,455 $
65 1392 ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 317,169 8,821,548,440 Rls. 350,135 $
66 1392 ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 225,000 8,811,294,001 Rls. 351,262 $
67 1392 ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 154,779 8,793,631,533 Rls. 353,498 $
68 1392 ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 189,830 8,635,756,135 Rls. 348,107 $
69 1392 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 90,180 8,625,226,915 Rls. 347,191 $
70 1392 ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 176,351 8,615,253,612 Rls. 342,103 $
71 1392 ارمنستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 1,462,416 8,475,958,954 Rls. 341,105 $
72 1392 ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 488,074 8,473,029,675 Rls. 339,853 $
73 1392 ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 191,025 8,387,535,741 Rls. 338,046 $
74 1392 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,073,446 8,134,088,426 Rls. 327,705 $
75 1392 ارمنستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 65,257 8,098,026,555 Rls. 326,285 $
76 1392 ارمنستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 23,290 8,094,191,420 Rls. 326,060 $
77 1392 ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 462,990 8,038,387,448 Rls. 322,391 $
78 1392 ارمنستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 50,937 7,771,057,713 Rls. 309,198 $
79 1392 ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 180,880 7,670,960,695 Rls. 305,197 $
80 1392 ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 18,139 7,615,971,460 Rls. 306,500 $
81 1392 ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 172,290 7,568,755,338 Rls. 304,938 $
82 1392 ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 462,180 7,361,094,250 Rls. 295,947 $
83 1392 ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 96,614 7,239,625,612 Rls. 291,641 $
84 1392 ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,763,100 7,209,632,168 Rls. 288,726 $
85 1392 ارمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 94,908 7,056,708,825 Rls. 284,692 $
86 1392 ارمنستان 01051140 جوجه اجداد تخم گذار 72,374 6,992,465,011 Rls. 281,463 $
87 1392 ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 366,480 6,577,660,941 Rls. 264,421 $
88 1392 ارمنستان 08081000 سيب , تازه 330,000 6,491,867,200 Rls. 264,000 $
89 1392 ارمنستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 198,000 6,393,501,400 Rls. 257,303 $
90 1392 ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150,409 6,317,232,628 Rls. 253,978 $
91 1392 ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 508,384 6,172,723,687 Rls. 248,653 $
92 1392 ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 301,612 5,987,919,316 Rls. 241,280 $
93 1392 ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 156,317 5,638,824,938 Rls. 227,247 $
94 1392 ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 306,760 5,380,044,896 Rls. 216,995 $
95 1392 ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 69,788 5,216,340,667 Rls. 209,306 $
96 1392 ارمنستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 463,723 5,170,806,493 Rls. 208,674 $
97 1392 ارمنستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,940 5,104,435,177 Rls. 205,748 $
98 1392 ارمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 167,895 5,077,368,989 Rls. 204,832 $
99 1392 ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 282,390 5,044,441,076 Rls. 203,579 $
100 1392 ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,460 4,909,314,340 Rls. 197,553 $
101 1392 ارمنستان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 122,632 4,854,406,871 Rls. 196,233 $
102 1392 ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 65,012 4,819,326,012 Rls. 194,316 $
103 1392 ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 63,795 4,744,238,181 Rls. 191,385 $
104 1392 ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 82,743 4,735,839,039 Rls. 190,991 $
105 1392 ارمنستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 126,572 4,712,603,070 Rls. 186,457 $
106 1392 ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 2,110,250 4,656,168,496 Rls. 187,833 $
107 1392 ارمنستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 60,489 4,477,974,048 Rls. 177,364 $
108 1392 ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 20,737 4,434,927,327 Rls. 178,376 $
109 1392 ارمنستان 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,216 4,431,825,674 Rls. 178,443 $
110 1392 ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 92,203 4,412,029,889 Rls. 177,961 $
111 1392 ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 135,100 4,382,509,043 Rls. 176,165 $
112 1392 ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 878,280 4,129,005,219 Rls. 166,399 $
113 1392 ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,600 4,120,674,734 Rls. 165,630 $
114 1392 ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 50,877 4,106,227,686 Rls. 165,351 $
115 1392 ارمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 784,300 3,994,007,240 Rls. 161,220 $
116 1392 ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 55,351 3,976,503,144 Rls. 160,334 $
117 1392 ارمنستان 07032000 سير 122,000 3,891,899,250 Rls. 157,125 $
118 1392 ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 29,470 3,832,384,260 Rls. 154,400 $
119 1392 ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 308,312 3,825,068,172 Rls. 154,935 $
120 1392 ارمنستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 119,930 3,698,443,015 Rls. 145,805 $
121 1392 ارمنستان 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 80,255 3,626,466,612 Rls. 146,469 $
122 1392 ارمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 121,535 3,622,038,210 Rls. 145,827 $
123 1392 ارمنستان 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 38,695 3,615,089,327 Rls. 145,836 $
124 1392 ارمنستان 25223000 آهک هيدروليک 1,172,167 3,490,933,092 Rls. 139,441 $
125 1392 ارمنستان 01063990 سايرپرندگان از حيوانات مشمول رديفهاي 010631لغايت 01063930 2,700 3,402,382,250 Rls. 136,950 $
126 1392 ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 260,340 3,247,387,277 Rls. 130,915 $
127 1392 ارمنستان 01051150 جوجه مادر تخم گذار 33,300 3,213,544,950 Rls. 129,486 $
128 1392 ارمنستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 23,574 3,199,626,655 Rls. 128,907 $
129 1392 ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 185,286 3,161,933,202 Rls. 127,529 $
130 1392 ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,238,031 3,141,087,445 Rls. 126,303 $
131 1392 ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,230,132 3,127,276,814 Rls. 125,739 $
132 1392 ارمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 30,570 3,120,556,569 Rls. 125,861 $
133 1392 ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 439,645 3,115,141,718 Rls. 125,822 $
134 1392 ارمنستان 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 92,000 3,107,113,800 Rls. 125,160 $
135 1392 ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 41,601 3,099,331,927 Rls. 124,789 $
136 1392 ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 224,529 3,063,686,737 Rls. 123,487 $
137 1392 ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 179,100 3,035,106,913 Rls. 118,996 $
138 1392 ارمنستان 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 8,840 2,974,809,600 Rls. 119,952 $
139 1392 ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 168,560 2,913,536,532 Rls. 116,843 $
140 1392 ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 39,870 2,907,242,550 Rls. 117,666 $
141 1392 ارمنستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,295 2,900,685,622 Rls. 114,761 $
142 1392 ارمنستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,587,080 2,886,973,397 Rls. 116,457 $
143 1392 ارمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 77,451 2,882,165,926 Rls. 116,241 $
144 1392 ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 127,980 2,859,252,873 Rls. 115,294 $
145 1392 ارمنستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,850 2,854,307,750 Rls. 113,708 $
146 1392 ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 34,241 2,799,695,912 Rls. 112,631 $
147 1392 ارمنستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 139,901 2,781,893,913 Rls. 112,443 $
148 1392 ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 655,256 2,776,488,320 Rls. 111,632 $
149 1392 ارمنستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 205,066 2,766,791,763 Rls. 111,687 $
150 1392 ارمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 25,114 2,750,444,667 Rls. 110,953 $
151 1392 ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 145,082 2,715,666,220 Rls. 106,645 $
152 1392 ارمنستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 128,621 2,703,156,381 Rls. 108,752 $
153 1392 ارمنستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 35,905 2,669,069,985 Rls. 107,715 $
154 1392 ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 26,773 2,666,844,062 Rls. 107,538 $
155 1392 ارمنستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 118,589 2,662,573,755 Rls. 107,506 $
156 1392 ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 35,340 2,629,517,475 Rls. 105,875 $
157 1392 ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 173,940 2,593,079,556 Rls. 103,078 $
158 1392 ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 22,145 2,560,713,466 Rls. 103,054 $
159 1392 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 24,000 2,557,192,800 Rls. 103,200 $
160 1392 ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,322 2,536,147,488 Rls. 102,262 $
161 1392 ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,506 2,501,613,294 Rls. 100,392 $
162 1392 ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 120,012 2,453,882,726 Rls. 98,939 $
163 1392 ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 79,864 2,449,546,333 Rls. 98,435 $
164 1392 ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 347,167 2,386,353,560 Rls. 96,182 $
165 1392 ارمنستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 23,400 2,330,364,000 Rls. 93,600 $
166 1392 ارمنستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 15,324 2,288,164,560 Rls. 91,920 $
167 1392 ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 332,690 2,226,222,794 Rls. 89,786 $
168 1392 ارمنستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,923 2,160,141,543 Rls. 87,012 $
169 1392 ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 91,516 2,143,217,522 Rls. 86,250 $
170 1392 ارمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 15,520 2,116,156,570 Rls. 85,360 $
171 1392 ارمنستان 29153100 استات اتيل 21,173 2,096,885,667 Rls. 84,657 $
172 1392 ارمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 27,460 2,085,777,585 Rls. 84,169 $
173 1392 ارمنستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 111,915 2,082,088,209 Rls. 82,596 $
174 1392 ارمنستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 18,640 2,072,616,052 Rls. 83,331 $
175 1392 ارمنستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 17,060 2,066,891,064 Rls. 83,460 $
176 1392 ارمنستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 210,000 2,060,433,840 Rls. 82,980 $
177 1392 ارمنستان 90281000 کنتورگاز 10,977 2,055,553,740 Rls. 82,620 $
178 1392 ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 157,394 2,035,255,759 Rls. 82,151 $
179 1392 ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 996,750 2,025,871,370 Rls. 81,762 $
180 1392 ارمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 211,129 2,013,127,501 Rls. 80,999 $
181 1392 ارمنستان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 107,980 2,012,857,905 Rls. 79,210 $
182 1392 ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات 80,415 2,009,512,195 Rls. 80,905 $
183 1392 ارمنستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 354,610 2,007,860,689 Rls. 80,899 $
184 1392 ارمنستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,000 1,998,640,000 Rls. 79,621 $
185 1392 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 38,831 1,985,645,408 Rls. 80,474 $
186 1392 ارمنستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 26,270 1,949,637,030 Rls. 78,810 $
187 1392 ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 23,559 1,939,739,656 Rls. 78,182 $
188 1392 ارمنستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 74,760 1,902,962,767 Rls. 76,416 $
189 1392 ارمنستان 39052100 کوپليمرهاي ا ستات وينيل ,بصورت ديسپرسيون مايع (Dispersion) 18,600 1,856,280,000 Rls. 74,400 $
190 1392 ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 43,632 1,785,198,284 Rls. 71,993 $
191 1392 ارمنستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 65,400 1,781,856,645 Rls. 71,745 $
192 1392 ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 23,945 1,781,781,375 Rls. 71,835 $
193 1392 ارمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 59,360 1,775,199,836 Rls. 71,233 $
194 1392 ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,448 1,725,646,364 Rls. 69,440 $
195 1392 ارمنستان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 5,655 1,720,052,404 Rls. 69,482 $
196 1392 ارمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 36,397 1,716,542,100 Rls. 69,169 $
197 1392 ارمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,240 1,686,885,504 Rls. 68,009 $
198 1392 ارمنستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 37,664 1,678,863,330 Rls. 67,530 $
199 1392 ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 331,027 1,654,541,622 Rls. 66,603 $
200 1392 ارمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 211,665 1,651,773,873 Rls. 66,599 $
مجموع کل
2,460,710,454,079 ريال
مجموع کل
98,936,215 دلار