آمار کل " صادرات به" کشور "اروگوئه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اروگوئه 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,100 1,976,932,553 Rls. 77,376 $
2 1392 اروگوئه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 2,192 1,647,295,881 Rls. 64,284 $
مجموع کل
3,624,228,434 ريال
مجموع کل
141,660 دلار
[1]