آمار کل " صادرات به" کشور "اريتره" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اريتره 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 32,160 719,294,685 Rls. 28,986 $
مجموع کل
719,294,685 ريال
مجموع کل
28,986 دلار
[1]