آمار کل " صادرات به" کشور "ازبکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ازبکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 15,769,365 442,621,339,142 Rls. 17,694,473 $
2 1392 ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,042,840 171,251,174,873 Rls. 6,887,993 $
3 1392 ازبکستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 837,240 167,464,983,060 Rls. 6,731,841 $
4 1392 ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,507,500 137,984,810,044 Rls. 5,529,989 $
5 1392 ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,914,100 129,357,981,704 Rls. 5,203,980 $
6 1392 ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,930,984 123,040,104,451 Rls. 4,940,982 $
7 1392 ازبکستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,627,025 78,425,955,611 Rls. 3,157,260 $
8 1392 ازبکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,423,234 74,144,478,232 Rls. 2,975,132 $
9 1392 ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,404,666 69,753,353,236 Rls. 2,799,254 $
10 1392 ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 11,558,749 64,283,549,461 Rls. 2,588,450 $
11 1392 ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,552,634 61,144,160,078 Rls. 2,468,304 $
12 1392 ازبکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 412,697 47,866,341,534 Rls. 1,928,470 $
13 1392 ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 825,930 32,779,054,016 Rls. 1,321,488 $
14 1392 ازبکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,287,869 31,962,663,218 Rls. 1,274,975 $
15 1392 ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 947,178 30,550,586,550 Rls. 1,228,188 $
16 1392 ازبکستان 08105000 کيوي, تازه 1,584,934 29,693,908,796 Rls. 1,186,401 $
17 1392 ازبکستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 194,906 27,466,130,403 Rls. 1,099,973 $
18 1392 ازبکستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 4,115,448 26,592,159,751 Rls. 1,069,114 $
19 1392 ازبکستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 636,970 24,075,145,157 Rls. 971,347 $
20 1392 ازبکستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,013,140 23,279,870,657 Rls. 937,163 $
21 1392 ازبکستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 109,491 22,587,807,027 Rls. 910,690 $
22 1392 ازبکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 60,367 17,951,860,560 Rls. 725,273 $
23 1392 ازبکستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 244,712 17,625,314,010 Rls. 713,390 $
24 1392 ازبکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 368,785 16,465,106,763 Rls. 656,968 $
25 1392 ازبکستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 828,130 16,027,509,522 Rls. 644,778 $
26 1392 ازبکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 562,105 14,638,087,521 Rls. 590,708 $
27 1392 ازبکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 557,248 13,980,988,051 Rls. 562,813 $
28 1392 ازبکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 64,642 13,572,662,692 Rls. 547,582 $
29 1392 ازبکستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 224,377 13,183,744,094 Rls. 526,750 $
30 1392 ازبکستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 371,500 11,391,443,656 Rls. 458,585 $
31 1392 ازبکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 455,384 11,349,928,915 Rls. 457,500 $
32 1392 ازبکستان 28170011 ا کسيدروي دا را ي گريد دا رويي 296,900 11,299,175,001 Rls. 454,257 $
33 1392 ازبکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 560,410 11,274,362,438 Rls. 444,260 $
34 1392 ازبکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 20,973 11,103,920,660 Rls. 447,760 $
35 1392 ازبکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 611,636 10,715,950,837 Rls. 432,270 $
36 1392 ازبکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 224,217 10,534,105,220 Rls. 426,012 $
37 1392 ازبکستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 448,238 9,504,620,740 Rls. 383,397 $
38 1392 ازبکستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 192,680 9,314,253,972 Rls. 375,894 $
39 1392 ازبکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 297,500 9,145,062,257 Rls. 367,021 $
40 1392 ازبکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 56,241 8,802,873,922 Rls. 347,539 $
41 1392 ازبکستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 12,496 8,698,590,000 Rls. 350,000 $
42 1392 ازبکستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,976 8,668,341,282 Rls. 349,210 $
43 1392 ازبکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 116,454 8,666,268,300 Rls. 349,362 $
44 1392 ازبکستان 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 112,149 8,584,455,610 Rls. 344,007 $
45 1392 ازبکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 324,512 8,581,258,532 Rls. 345,135 $
46 1392 ازبکستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 378,106 7,993,542,529 Rls. 320,517 $
47 1392 ازبکستان 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 160,787 7,888,057,711 Rls. 318,358 $
48 1392 ازبکستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 227,874 7,367,710,262 Rls. 296,235 $
49 1392 ازبکستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 163,470 7,317,776,898 Rls. 294,246 $
50 1392 ازبکستان 15029090 ساير 83,193 7,241,239,630 Rls. 275,367 $
51 1392 ازبکستان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 359,192 7,232,426,028 Rls. 290,008 $
52 1392 ازبکستان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 54,011 6,977,227,379 Rls. 280,562 $
53 1392 ازبکستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 20,260 6,887,217,120 Rls. 276,080 $
54 1392 ازبکستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 45,615 6,780,122,370 Rls. 273,690 $
55 1392 ازبکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 236,156 6,775,561,399 Rls. 273,348 $
56 1392 ازبکستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 19,502 6,772,660,580 Rls. 273,028 $
57 1392 ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 200,838 6,469,740,089 Rls. 261,007 $
58 1392 ازبکستان 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 79,860 6,308,705,216 Rls. 255,552 $
59 1392 ازبکستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 94,988 6,129,188,516 Rls. 247,125 $
60 1392 ازبکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 176,000 5,969,316,376 Rls. 241,636 $
61 1392 ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 197,403 5,867,835,063 Rls. 236,883 $
62 1392 ازبکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 221,000 5,805,409,060 Rls. 234,260 $
63 1392 ازبکستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 8,840 5,700,973,870 Rls. 229,399 $
64 1392 ازبکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 50,890 5,612,752,155 Rls. 225,283 $
65 1392 ازبکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 78,050 5,601,597,390 Rls. 225,870 $
66 1392 ازبکستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 154,000 5,461,967,008 Rls. 219,708 $
67 1392 ازبکستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 14,552 5,420,597,475 Rls. 218,999 $
68 1392 ازبکستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 72,634 5,410,231,813 Rls. 218,097 $
69 1392 ازبکستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 17,670 5,329,717,342 Rls. 214,830 $
70 1392 ازبکستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 52,936 5,312,499,962 Rls. 208,229 $
71 1392 ازبکستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 45,480 5,189,266,440 Rls. 209,577 $
72 1392 ازبکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 66,565 4,951,593,963 Rls. 199,751 $
73 1392 ازبکستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 123,500 4,912,609,631 Rls. 186,554 $
74 1392 ازبکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 63,954 4,756,538,262 Rls. 191,127 $
75 1392 ازبکستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 21,000 4,684,856,562 Rls. 188,442 $
76 1392 ازبکستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 41,650 4,669,751,880 Rls. 187,425 $
77 1392 ازبکستان 08025000 پسته , تازه يا خشک کرده 23,000 4,596,872,000 Rls. 183,128 $
78 1392 ازبکستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,000 4,510,702,500 Rls. 181,700 $
79 1392 ازبکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 60,260 4,476,398,670 Rls. 181,016 $
80 1392 ازبکستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 83,918 4,418,808,012 Rls. 178,250 $
81 1392 ازبکستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 29,650 4,402,139,400 Rls. 177,826 $
82 1392 ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,880 4,181,416,273 Rls. 168,817 $
83 1392 ازبکستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 82,441 4,136,484,048 Rls. 166,289 $
84 1392 ازبکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 147,125 3,859,742,138 Rls. 155,782 $
85 1392 ازبکستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 15,990 3,854,815,056 Rls. 154,358 $
86 1392 ازبکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 60,401 3,768,859,980 Rls. 150,690 $
87 1392 ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 84,030 3,721,695,345 Rls. 151,007 $
88 1392 ازبکستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 120,670 3,590,414,220 Rls. 144,804 $
89 1392 ازبکستان 54021990 سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 48,416 3,543,731,100 Rls. 143,228 $
90 1392 ازبکستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 44,962 3,536,446,594 Rls. 142,439 $
91 1392 ازبکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 66,620 3,433,091,060 Rls. 138,744 $
92 1392 ازبکستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 33,617 3,294,886,347 Rls. 132,899 $
93 1392 ازبکستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 16,308 3,233,771,712 Rls. 130,464 $
94 1392 ازبکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,371,848 3,187,237,478 Rls. 128,355 $
95 1392 ازبکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 121,000 3,178,283,860 Rls. 128,260 $
96 1392 ازبکستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,995 3,170,113,730 Rls. 127,708 $
97 1392 ازبکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 44,418 3,165,137,487 Rls. 125,767 $
98 1392 ازبکستان 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 40,770 3,034,915,290 Rls. 122,543 $
99 1392 ازبکستان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 28,855 2,875,222,140 Rls. 115,420 $
100 1392 ازبکستان 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 7,633 2,849,437,065 Rls. 114,495 $
101 1392 ازبکستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 93,200 2,627,805,360 Rls. 105,940 $
102 1392 ازبکستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 40,000 2,574,125,444 Rls. 103,862 $
103 1392 ازبکستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 39,380 2,537,072,252 Rls. 102,388 $
104 1392 ازبکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 33,918 2,502,232,614 Rls. 101,754 $
105 1392 ازبکستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 108,994 2,434,719,300 Rls. 98,094 $
106 1392 ازبکستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 237 2,403,047,715 Rls. 96,815 $
107 1392 ازبکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 435,501 2,390,984,605 Rls. 96,361 $
108 1392 ازبکستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 94,981 2,386,500,447 Rls. 96,301 $
109 1392 ازبکستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 29,950 2,380,761,440 Rls. 95,840 $
110 1392 ازبکستان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 125,000 2,324,392,500 Rls. 93,750 $
111 1392 ازبکستان 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 11,700 2,306,467,440 Rls. 92,880 $
112 1392 ازبکستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 8,087 2,304,157,088 Rls. 92,944 $
113 1392 ازبکستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 35,456 2,292,197,999 Rls. 92,186 $
114 1392 ازبکستان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 13,033 2,276,213,450 Rls. 91,231 $
115 1392 ازبکستان 29291000 ايزوسياناتکها 36,800 2,190,320,224 Rls. 88,402 $
116 1392 ازبکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 29,313 2,172,347,949 Rls. 87,939 $
117 1392 ازبکستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 9,230 2,171,957,450 Rls. 87,685 $
118 1392 ازبکستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 18,240 2,103,884,759 Rls. 82,125 $
119 1392 ازبکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 27,845 2,070,854,346 Rls. 83,535 $
120 1392 ازبکستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,302 2,059,640,670 Rls. 83,020 $
121 1392 ازبکستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,670 2,044,723,075 Rls. 82,475 $
122 1392 ازبکستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,256 2,042,232,480 Rls. 73,248 $
123 1392 ازبکستان 58063900 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زسايرموا دنسجي. 14,360 1,959,443,378 Rls. 78,979 $
124 1392 ازبکستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,660 1,951,554,759 Rls. 78,761 $
125 1392 ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 21,195 1,848,542,820 Rls. 74,370 $
126 1392 ازبکستان 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 12,012 1,836,932,040 Rls. 74,131 $
127 1392 ازبکستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 556,053 1,815,155,440 Rls. 73,102 $
128 1392 ازبکستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 23,690 1,698,219,510 Rls. 68,264 $
129 1392 ازبکستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 16,194 1,685,714,150 Rls. 67,269 $
130 1392 ازبکستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 22,356 1,671,267,492 Rls. 67,068 $
131 1392 ازبکستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 58,485 1,600,026,043 Rls. 64,333 $
132 1392 ازبکستان 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 17,453 1,598,716,301 Rls. 64,519 $
133 1392 ازبکستان 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 13,472 1,582,000,420 Rls. 63,895 $
134 1392 ازبکستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,135 1,421,665,788 Rls. 57,336 $
135 1392 ازبکستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 12,540 1,398,278,970 Rls. 56,430 $
136 1392 ازبکستان 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 47,215 1,397,600,436 Rls. 56,414 $
137 1392 ازبکستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,000 1,354,451,230 Rls. 54,739 $
138 1392 ازبکستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,220 1,345,626,000 Rls. 54,000 $
139 1392 ازبکستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 234,335 1,337,993,671 Rls. 53,326 $
140 1392 ازبکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 16,847 1,328,938,095 Rls. 53,552 $
141 1392 ازبکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,248 1,304,128,325 Rls. 52,476 $
142 1392 ازبکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,240 1,290,356,916 Rls. 51,888 $
143 1392 ازبکستان 04070010 تخم مرغ نطفه دار مادر واجداد گوشتي وتخم گذار 3,680 1,289,623,680 Rls. 51,840 $
144 1392 ازبکستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 17,301 1,280,011,346 Rls. 51,729 $
145 1392 ازبکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 12,726 1,267,907,096 Rls. 50,904 $
146 1392 ازبکستان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 11,100 1,245,950,000 Rls. 50,000 $
147 1392 ازبکستان 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 17,411 1,242,418,155 Rls. 50,037 $
148 1392 ازبکستان 04071116 تخمکمرغ نطفهکدار مادر تخمکگذار 3,670 1,212,592,320 Rls. 48,960 $
149 1392 ازبکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 49,661 1,181,393,000 Rls. 47,679 $
150 1392 ازبکستان 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 7,630 1,177,178,382 Rls. 47,532 $
151 1392 ازبکستان 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 18,475 1,153,889,821 Rls. 45,968 $
152 1392 ازبکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,818 1,130,138,864 Rls. 44,370 $
153 1392 ازبکستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 40,850 1,113,607,605 Rls. 44,935 $
154 1392 ازبکستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 14,880 1,104,884,148 Rls. 40,235 $
155 1392 ازبکستان 25083000 خاک رس نسوز 52,600 1,076,193,900 Rls. 43,203 $
156 1392 ازبکستان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 13,707 1,068,284,421 Rls. 42,987 $
157 1392 ازبکستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 81,800 1,055,866,240 Rls. 41,319 $
158 1392 ازبکستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 42,410 1,044,367,374 Rls. 42,094 $
159 1392 ازبکستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 7,980 1,018,073,221 Rls. 39,747 $
160 1392 ازبکستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,800 1,015,939,000 Rls. 41,000 $
161 1392 ازبکستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 992,720,000 Rls. 40,000 $
162 1392 ازبکستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,463 977,039,681 Rls. 39,420 $
163 1392 ازبکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,918 947,490,818 Rls. 38,204 $
164 1392 ازبکستان 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 5,000 946,330,000 Rls. 38,500 $
165 1392 ازبکستان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 22,648 916,908,834 Rls. 36,946 $
166 1392 ازبکستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 145,420 880,432,277 Rls. 35,441 $
167 1392 ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 113,088 844,429,251 Rls. 33,927 $
168 1392 ازبکستان 76169910 ا جزا وقطعات مصنوعات ازآلومينيوم 10,744 836,373,900 Rls. 33,522 $
169 1392 ازبکستان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 11,000 817,707,000 Rls. 33,000 $
170 1392 ازبکستان 70193910 پشم شيشه 13,368 786,109,915 Rls. 31,720 $
171 1392 ازبکستان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 12,060 779,855,076 Rls. 31,356 $
172 1392 ازبکستان 39269060 پريفرم (PET) 18,506 779,585,479 Rls. 31,459 $
173 1392 ازبکستان 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 26,740 763,113,435 Rls. 30,751 $
174 1392 ازبکستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 8,115 756,793,940 Rls. 30,263 $
175 1392 ازبکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,506 751,052,253 Rls. 30,312 $
176 1392 ازبکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 19,759 736,520,713 Rls. 29,639 $
177 1392 ازبکستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 8,420 733,856,796 Rls. 29,621 $
178 1392 ازبکستان 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 6,280 733,318,300 Rls. 29,600 $
179 1392 ازبکستان 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 5,085 717,327,360 Rls. 28,759 $
180 1392 ازبکستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 26,000 707,735,600 Rls. 28,600 $
181 1392 ازبکستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 5,965 706,267,100 Rls. 28,490 $
182 1392 ازبکستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 17,862 705,842,193 Rls. 28,497 $
183 1392 ازبکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 7,006 696,283,592 Rls. 28,024 $
184 1392 ازبکستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 13,850 686,433,700 Rls. 27,700 $
185 1392 ازبکستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 20,120 683,412,377 Rls. 27,563 $
186 1392 ازبکستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 20,000 682,937,665 Rls. 27,499 $
187 1392 ازبکستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 15,074 673,044,375 Rls. 27,147 $
188 1392 ازبکستان 54078400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, دا را ي کمترا ز85 %رشته هاي سنتتيک, مخلوط باپنبه. 1,927 668,325,994 Rls. 26,978 $
189 1392 ازبکستان 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 22,400 627,869,960 Rls. 25,348 $
190 1392 ازبکستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 75,371 624,265,656 Rls. 25,176 $
191 1392 ازبکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 20,125 606,023,337 Rls. 24,351 $
192 1392 ازبکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 28,670 603,912,970 Rls. 24,370 $
193 1392 ازبکستان 27101920 روغن صنعتي 11,988 599,242,238 Rls. 23,872 $
194 1392 ازبکستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 6,000 597,144,000 Rls. 21,418 $
195 1392 ازبکستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 21,632 589,616,305 Rls. 23,795 $
196 1392 ازبکستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,600 581,279,400 Rls. 23,400 $
197 1392 ازبکستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530 569,140,744 Rls. 22,952 $
198 1392 ازبکستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 42,740 561,757,575 Rls. 22,652 $
199 1392 ازبکستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,381 560,954,400 Rls. 22,560 $
200 1392 ازبکستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 21,120 552,316,700 Rls. 22,361 $
مجموع کل
2,505,907,092,913 ريال
مجموع کل
100,604,480 دلار