آمار کل " صادرات به" کشور "استراليا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 استراليا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 76,920 83,378,516,186 Rls. 3,359,466 $
2 1392 استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,189,150 50,970,424,545 Rls. 2,043,218 $
3 1392 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 145,004 44,832,774,463 Rls. 1,807,625 $
4 1392 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,043,525 26,289,102,067 Rls. 1,058,230 $
5 1392 استراليا 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 89,383 17,877,595,376 Rls. 720,943 $
6 1392 استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,779 15,611,699,043 Rls. 628,065 $
7 1392 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 366,300 11,710,252,410 Rls. 472,906 $
8 1392 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,237,759 9,579,823,778 Rls. 385,565 $
9 1392 استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 149,983 7,422,454,426 Rls. 299,178 $
10 1392 استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 164,815 6,969,425,491 Rls. 280,864 $
11 1392 استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 14,250 5,823,076,875 Rls. 235,125 $
12 1392 استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 113,106 4,927,696,205 Rls. 196,478 $
13 1392 استراليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 127 4,906,186,569 Rls. 198,071 $
14 1392 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 108,036 4,727,756,391 Rls. 190,386 $
15 1392 استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 24,556 4,686,416,767 Rls. 189,081 $
16 1392 استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 143 4,537,958,440 Rls. 182,951 $
17 1392 استراليا 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 13,723 4,462,728,345 Rls. 179,585 $
18 1392 استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 267,821 3,886,357,543 Rls. 157,246 $
19 1392 استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 57,236 3,882,720,794 Rls. 155,966 $
20 1392 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,454 3,647,247,727 Rls. 146,842 $
21 1392 استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 80,000 2,980,740,000 Rls. 120,000 $
22 1392 استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 282,920 2,640,005,144 Rls. 106,546 $
23 1392 استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 66 2,531,677,980 Rls. 102,180 $
24 1392 استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 49,457 2,455,214,616 Rls. 98,908 $
25 1392 استراليا 39241010 ظروف ملامين 20,018 2,438,285,911 Rls. 98,314 $
26 1392 استراليا 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 272,165 2,383,951,904 Rls. 95,876 $
27 1392 استراليا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 35,703 2,350,689,939 Rls. 94,745 $
28 1392 استراليا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 42,682 2,127,244,142 Rls. 85,697 $
29 1392 استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 39,116 2,099,573,991 Rls. 84,427 $
30 1392 استراليا 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,066 2,044,521,024 Rls. 82,516 $
31 1392 استراليا 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 50,541 2,007,411,038 Rls. 80,803 $
32 1392 استراليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 28,580 1,992,523,272 Rls. 80,428 $
33 1392 استراليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,381 1,881,267,318 Rls. 75,973 $
34 1392 استراليا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,658 1,840,435,716 Rls. 74,292 $
35 1392 استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,291 1,665,804,395 Rls. 67,169 $
36 1392 استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 32,554 1,569,456,913 Rls. 63,246 $
37 1392 استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 27,683 1,530,311,509 Rls. 61,496 $
38 1392 استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 164,590 1,459,974,222 Rls. 59,017 $
39 1392 استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 36,080 1,122,410,890 Rls. 45,280 $
40 1392 استراليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 103,010 1,097,919,070 Rls. 44,324 $
41 1392 استراليا 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 14,855 888,340,884 Rls. 35,652 $
42 1392 استراليا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,800 887,186,520 Rls. 35,640 $
43 1392 استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 18,813 851,013,643 Rls. 34,345 $
44 1392 استراليا 08109020 زرشك تازه 9,125 795,021,177 Rls. 31,920 $
45 1392 استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,333 785,910,550 Rls. 31,500 $
46 1392 استراليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,606 726,202,569 Rls. 29,295 $
47 1392 استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,657 660,411,812 Rls. 26,724 $
48 1392 استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,950 617,255,379 Rls. 24,921 $
49 1392 استراليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 10,552 598,011,233 Rls. 24,137 $
50 1392 استراليا 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 12,928 591,895,973 Rls. 23,887 $
51 1392 استراليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,438 538,590,212 Rls. 21,752 $
52 1392 استراليا 20079100 مركبات 9,231 503,838,967 Rls. 20,302 $
53 1392 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,850 503,609,625 Rls. 20,331 $
54 1392 استراليا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,684 493,754,768 Rls. 19,932 $
55 1392 استراليا 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 4,846 480,529,360 Rls. 19,384 $
56 1392 استراليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 4,100 460,602,555 Rls. 18,595 $
57 1392 استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,524 433,705,870 Rls. 17,687 $
58 1392 استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,635 425,912,043 Rls. 17,127 $
59 1392 استراليا 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 560 418,202,400 Rls. 16,800 $
60 1392 استراليا 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 3,928 369,070,708 Rls. 14,900 $
61 1392 استراليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3,102 359,615,835 Rls. 14,505 $
62 1392 استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 7,827 354,613,500 Rls. 14,349 $
63 1392 استراليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,870 345,265,910 Rls. 13,870 $
64 1392 استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,090 328,789,655 Rls. 13,270 $
65 1392 استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,359 322,548,306 Rls. 13,017 $
66 1392 استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 14,314 297,961,853 Rls. 12,016 $
67 1392 استراليا 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 4,096 294,172,850 Rls. 11,878 $
68 1392 استراليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 380 290,043,000 Rls. 11,700 $
69 1392 استراليا 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,526 284,670,945 Rls. 11,385 $
70 1392 استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,343 280,092,895 Rls. 11,302 $
71 1392 استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,538 268,762,047 Rls. 10,821 $
72 1392 استراليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 9,990 257,160,340 Rls. 10,390 $
73 1392 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,336 248,084,748 Rls. 10,008 $
74 1392 استراليا 57023100 کف پوش هاي مخمل باف, ا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده نشده برا ي مصرف. 290 238,226,010 Rls. 9,570 $
75 1392 استراليا 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 4,517 235,395,090 Rls. 9,486 $
76 1392 استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,014 234,152,999 Rls. 9,449 $
77 1392 استراليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 6,145 228,476,478 Rls. 9,217 $
78 1392 استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 14,555 224,584,201 Rls. 9,039 $
79 1392 استراليا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,528 219,918,549 Rls. 8,878 $
80 1392 استراليا 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 2,740 214,384,644 Rls. 8,604 $
81 1392 استراليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 204,352,500 Rls. 8,250 $
82 1392 استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 526 195,911,081 Rls. 7,878 $
83 1392 استراليا 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 1,985 195,095,985 Rls. 7,895 $
84 1392 استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,410 180,975,540 Rls. 7,306 $
85 1392 استراليا 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 287 173,700,790 Rls. 7,010 $
86 1392 استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,725 171,542,931 Rls. 6,897 $
87 1392 استراليا 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 4,075 165,792,742 Rls. 6,686 $
88 1392 استراليا 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 1,861 159,712,007 Rls. 6,439 $
89 1392 استراليا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,086 156,404,805 Rls. 6,318 $
90 1392 استراليا 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 23,000 131,228,140 Rls. 5,284 $
91 1392 استراليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,500 130,383,750 Rls. 5,269 $
92 1392 استراليا 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 2,686 130,058,489 Rls. 5,235 $
93 1392 استراليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 2,750 122,705,550 Rls. 4,950 $
94 1392 استراليا 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 176 122,589,365 Rls. 4,939 $
95 1392 استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 2,640 120,374,027 Rls. 4,831 $
96 1392 استراليا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 840 114,114,000 Rls. 4,620 $
97 1392 استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,350 113,694,300 Rls. 4,590 $
98 1392 استراليا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 932 113,509,771 Rls. 4,564 $
99 1392 استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 930 112,996,899 Rls. 4,559 $
100 1392 استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,800 111,348,000 Rls. 4,496 $
101 1392 استراليا 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,600 109,001,200 Rls. 4,400 $
102 1392 استراليا 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 709 105,020,720 Rls. 4,240 $
103 1392 استراليا 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,050 104,433,000 Rls. 4,200 $
104 1392 استراليا 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 670 104,416,200 Rls. 4,200 $
105 1392 استراليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 931 103,292,419 Rls. 4,158 $
106 1392 استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 327 102,724,486 Rls. 4,178 $
107 1392 استراليا 73261100 گلوله واشياء همانند براي دستگاههاي خردكننده آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده , ا زآهن ياا زفولاد. 2,200 98,267,400 Rls. 3,960 $
108 1392 استراليا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 954 96,845,550 Rls. 3,893 $
109 1392 استراليا 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 146 88,497,650 Rls. 3,547 $
110 1392 استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,183 85,487,374 Rls. 3,432 $
111 1392 استراليا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 9,256 83,697,694 Rls. 3,002 $
112 1392 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,860 83,207,512 Rls. 3,358 $
113 1392 استراليا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,987 77,740,347 Rls. 3,127 $
114 1392 استراليا 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 1,000 74,850,000 Rls. 3,000 $
115 1392 استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 100 74,367,000 Rls. 3,000 $
116 1392 استراليا 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 4,640 69,213,024 Rls. 2,784 $
117 1392 استراليا 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 180 66,903,300 Rls. 2,700 $
118 1392 استراليا 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 130 62,232,500 Rls. 2,500 $
119 1392 استراليا 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 700 60,679,150 Rls. 2,450 $
120 1392 استراليا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 25 59,800,800 Rls. 2,400 $
121 1392 استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,277 58,994,774 Rls. 2,370 $
122 1392 استراليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,246 55,579,297 Rls. 2,243 $
123 1392 استراليا 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 360 53,552,880 Rls. 2,160 $
124 1392 استراليا 52122400 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 500 49,546,000 Rls. 2,000 $
125 1392 استراليا 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 550 47,857,425 Rls. 1,925 $
126 1392 استراليا 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 608 45,448,608 Rls. 1,824 $
127 1392 استراليا 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 1,020 39,415,434 Rls. 1,591 $
128 1392 استراليا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 2,520 37,724,400 Rls. 1,512 $
129 1392 استراليا 63031200 پشت دري, پرده, غيره, وا لان ا زا لياف سنتتيک, کشباف ياقلاب باف. 180 35,704,800 Rls. 1,440 $
130 1392 استراليا 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 46 31,915,352 Rls. 1,288 $
131 1392 استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,400 29,487,010 Rls. 1,190 $
132 1392 استراليا 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 484 27,687,991 Rls. 1,114 $
133 1392 استراليا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 216 26,946,000 Rls. 1,080 $
134 1392 استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 300 26,754,840 Rls. 1,080 $
135 1392 استراليا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 230 25,823,250 Rls. 1,035 $
136 1392 استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 120 24,774,000 Rls. 1,000 $
137 1392 استراليا 08094000 آلو و گوجه , تازه 476 24,171,103 Rls. 971 $
138 1392 استراليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 488 21,801,098 Rls. 879 $
139 1392 استراليا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 580 18,332,020 Rls. 740 $
140 1392 استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 112 17,907,120 Rls. 720 $
141 1392 استراليا 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 414 16,403,698 Rls. 662 $
142 1392 استراليا 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,000 14,864,400 Rls. 600 $
143 1392 استراليا 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,114 14,664,460 Rls. 590 $
144 1392 استراليا 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 40 13,873,440 Rls. 560 $
145 1392 استراليا 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 185 13,752,345 Rls. 555 $
146 1392 استراليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 20 13,407,148 Rls. 541 $
147 1392 استراليا 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 380 12,297,142 Rls. 494 $
148 1392 استراليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 273 12,163,543 Rls. 491 $
149 1392 استراليا 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 90 10,704,528 Rls. 432 $
150 1392 استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 280 10,411,380 Rls. 420 $
151 1392 استراليا 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 230 10,254,366 Rls. 414 $
152 1392 استراليا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 56 8,291,018 Rls. 334 $
153 1392 استراليا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 40 7,927,360 Rls. 320 $
154 1392 استراليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 149 7,425,266 Rls. 298 $
155 1392 استراليا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 200 7,185,600 Rls. 288 $
156 1392 استراليا 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 80 6,194,750 Rls. 250 $
157 1392 استراليا 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 240 5,948,880 Rls. 240 $
158 1392 استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 106 5,840,296 Rls. 234 $
159 1392 استراليا 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 75 5,232,570 Rls. 210 $
160 1392 استراليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 27 4,646,943 Rls. 189 $
161 1392 استراليا 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 7 4,509,778 Rls. 182 $
162 1392 استراليا 96142000 پيپ وسرپيپ. 72 4,491,000 Rls. 180 $
163 1392 استراليا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20 1,982,320 Rls. 80 $
164 1392 استراليا 12010000 دانه لوبياي سويا حتي خرد شده 79 1,976,040 Rls. 79 $
165 1392 استراليا 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 10 1,486,140 Rls. 60 $
166 1392 استراليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2 1,398,987 Rls. 56 $
167 1392 استراليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8 1,090,760 Rls. 44 $
168 1392 استراليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8 594,960 Rls. 24 $
169 1392 استراليا 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 5 368,805 Rls. 15 $
مجموع کل
383,461,597,861 ريال
مجموع کل
15,440,165 دلار
[1]