آمار کل " صادرات به" کشور "استوني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 استوني 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,182 10,785,754,170 Rls. 434,575 $
2 1392 استوني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,181,344,000 Rls. 88,000 $
3 1392 استوني 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 6 271,942,965 Rls. 10,965 $
4 1392 استوني 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 261,434,771 Rls. 10,543 $
5 1392 استوني 08071100 هندوا نه , تازه 19,400 216,242,100 Rls. 8,730 $
مجموع کل
13,716,718,006 ريال
مجموع کل
552,813 دلار
[1]