آمار کل " صادرات به" کشور "اسلووني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اسلووني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,757,004,000 Rls. 191,963 $
2 1392 اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,145 2,613,977,482 Rls. 105,234 $
3 1392 اسلووني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,491,660,000 Rls. 60,000 $
4 1392 اسلووني 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 3,000 723,300,500 Rls. 28,990 $
5 1392 اسلووني 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,000 567,942,900 Rls. 22,900 $
6 1392 اسلووني 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 21,943 409,216,500 Rls. 16,500 $
7 1392 اسلووني 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 8,749 8,704,850 Rls. 350 $
مجموع کل
10,571,806,232 ريال
مجموع کل
425,937 دلار
[1]